Samen maken we de toekomst

 

Als college zijn we enthousiast aan de slag gegaan met de bestuurlijke ambities uit het raadsprogramma ‘Vitaal Teylingen 2018-2022’. In het werkprogramma dat voor u ligt, leest u hoe we deze ambities willen waarmaken. Uiteraard niet tot in detail, immers het verder uitdenken en uitvoeren van de plannen doen we namelijk graag samen met u: onze inwoners, ondernemers en instellingen. 

Eerder hebt u al input geleverd voor het raadsprogramma. De gemeenteraad mocht maar liefst 230 suggesties ontvangen vanuit de samenleving, daarmee heeft ze haar raadsprogramma verrijkt. En wij hebben er weer uit geput voor dit werkprogramma. We zijn alle inzenders bijzonder dankbaar voor hun inbreng! Op deze voet gaan we graag verder, de komende vier jaar. 

In deze inleiding willen we alvast enkele punten uit het werkprogramma uitlichten, die naar ons idee bijzondere aandacht verdienen. 

 

Eigen verantwoordelijkheid staat voorop

Als gemeentebestuur gaan we meer dan ooit uit van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van onze inwoners. Voorheen maakte het gemeentebestuur eerst plannen en ging het vervolgens op zoek naar draagvlak. De komende raadsperiode laten we het initiatief vaker bij de samenleving. Wij vertrouwen vol op de eigen kracht van de Teylingse samenleving.
 

Een vangnet voor wie dat nodig heeft

Iedereen in Teylingen mag rekenen op het vangnet van de gemeente als het op eigen kracht even niet meer gaat en (tijdelijke) ondersteuning nodig is. We maken zorg en welzijn sneller en beter toegankelijk, doordat alle relevante disciplines vanaf het begin met elkaar samenwerken. We streven naar preventie en vroegsignalering. Daardoor krijgen onze inwoners de juiste hulp van de juiste hulpverlener op het juiste moment. Dat kan onnodige en dure specialistische hulp voorkomen. Dit geldt voor gezinnen, jongeren en ouderen.  

Ons college hecht veel waarde aan de menselijke maat. We willen benaderbaar zijn en de helpende hand bieden wanneer dat nodig is. We hebben aandacht voor de manier waarop we met onze inwoners en bedrijven omgaan en inspelen op hun wensen en behoeftes. Dat is terug te zien in duidelijke communicatie, klantvriendelijkheid, korte doorloop­tijd­en en inlevingsvermogen. 
 

We passen maatwerk toe

Bij deze benadering past het zoeken naar oplossingen aan de grenzen van wettelijke en beleidsmatige kaders. Voortaan willen we kijken hoe we iets mogelijk kunnen maken. Nagaan hoe iets wél kan. We nemen de mens als uitgangspunt, niet de regeltjes.

Deze aanpak vraagt om flexibiliteit en lenigheid van onze ambtenaren, van de gemeenteraad en van ons als college. Immers: maatwerkoplossing­en kunnen leiden tot discussie. Dat is gezond, maar wanneer als gevolg daarvan de afwegingsruimte wordt beperkt, dan werkt het contraproductief. We willen juist voorkomen dat zekerheid en voorzichtigheid gaan overheersen. Daarom vragen wij de gemeenteraad ons op dit terrein bewegingsruimte te geven.  
 

Duurzaam denken en doen

Bij alles wat we doen en bedenken, schenken we aandacht aan duur­zaamheid. De komende jaren zal de energietransitie een prominente rol spelen, zelfs over de grenzen van deze bestuursperiode heen. Wij geven als gemeente graag het goede voorbeeld. 

Met de oprichting van de duurzaamheidsmaatschappij ondersteunen we duurzame ontwikkelingen in onze gemeente die onze ondernemers en inwoners zelf aandragen. Naar ons idee is dat een mooie vorm van overheidsparticipatie: de gemeente stimuleert duurzaamheid door financiële, praktische en organisatorische ondersteuning van initiatieven. 

Via het platform MeerMaker Teylingen bieden we inwoners uitgebreide informatie over duurzaam wonen en leven. Denk aan tips en adviezen voor het energiezuinig of -neutraal maken van woningen, bijvoorbeeld door het aanbrengen van zonnepanelen of warmtepompen. Op die manier willen wij onze inwoners helpen bij de overgang naar andere energie­bronnen dan gas.  
 

Participatie is het uitgangspunt

Bij alles wat we doen, is participatie het uitgangspunt. Wij willen niet altijd eerst een plan maken, maar horen graag wat u denkt dat nodig is. Dat brengt een zekere dynamiek met zich mee. Het vraagt om een flexibele blik. En het zorgt voor verandering in rollen en verantwoordelijkheden. 
Wanneer inwoners of ondernemers met plannen en ideeën komen, fungeren wij als partner (co-creatie), regisseur of facilitator. We bekijken met elkaar of en hoe deze initiatieven bijdragen aan de ambities van het gemeentebestuur: prettig wonen, duurzaam denken en doen en een energiek, sociaal, bruisend en ondernemend Teylingen. Plannen die daarbij aansluiten, zullen we actief ondersteunen.

Misschien merken we dat er op belangrijke terreinen nauwelijks of geen initiatieven zijn. In dat geval gaan wij met u in gesprek. We zoeken u op om te achterhalen wat er leeft in uw buurt en welke rol wij daarbij kunnen spelen. Die wisselwerking tussen inwoners, ondernemers en gemeente is belangrijk. Via allerlei wegen vinden wij elkaar: in persoon­lijke ontmoetingen, via de website, Facebook of de lokale media en sinds kort ook via WhatsApp.

Wij vragen u om ons scherp te houden, zodat we tot creatieve en innovatieve aanpakken komen. Hebt u een beter idee? Daag ons dan gerust uit. Zo werken we samen met u aan een vitaal Teylingen.
 

Nieuwe aanpak, duidelijke afspraken 

Bij participatie – of het nu gaat om betrokkenheid, co-creatie of ondersteuning van initiatieven uit de samenleving – is het van belang dat iedereen de ruimte krijgt die wenselijk is. Daarbij moet voor alle partijen, zowel college als initiatiefnemers, duidelijk zijn hoe ver die ruimte strekt. Wie heeft welke rol en welke verantwoordelijkheid? Om het overzicht en de regie te kunnen houden, zijn duidelijke afspraken en kaders vooraf nodig. Wij gaan hierover graag in gesprek met de gemeenteraad.

 

Wij nodigen u uit

Dit was een kleine greep uit de plannen en ambities voor de komende jaren. Is uw belangstelling gewekt? Dan nodigen we u uit om ons werkprogramma te lezen. Daarna is het tijd voor de volgende stap: concrete plannen maken en uitvoeren voor Teylingen. U bent van harte welkom om mee te doen bij de uitwerking van ons werkprogramma of uw plannen en initiatieven met ons te delen!  

 


Het college heeft het raadsprogramma concreet uitgewerkt door aan elk thema actiepunten te verbinden. Op deze website zie je deze vijf thema’s. Deze thema’s gaan over zaken die overal in de maatschappij leven. Hier staat beschreven wat er de komende vier jaar bereikt moet worden. Hier zijn nu actiepunten door het college aan verbonden. Ook hierin zijn reacties van inwoners verwerkt. Ook vertellen de burgemeester en wethouders meer over hun visie op de komende vier jaar. Deze interviews zijn te lezen als je op de portretfoto klikt.
 

Definitief Collegeprogramma Vitaal Teylingen

De inleiding van het collegeprogramma heeft u hierboven kunnen lezen. Het definitieve collegeprogramma kunt u downloaden als pdf.

Bekijk PDF
 
Klik op de portretfoto om het interview te lezen