Samen maken we de toekomst

Teylingen is een fantastische gemeente. Prachtig wonen, werken en recreëren in het hart van de Randstad, in een geweldig landschap. Dat willen we natuurlijk graag zo houden of zelfs nog mooier maken. Maar dat gaat niet vanzelf. De wereld om ons heen verandert snel. Talloze maatschappelijke, technologische, economische en politieke trends en ontwikkelingen zorgen voor kansen en bedreigingen.


Hoe houden we Teylingen vitaal?
Hoe bestuur je een gemeente in een steeds complexer wordende samenleving? Hoe zorgen we ervoor dat de inwoners zo prettig mogelijk -en betaalbaar- wonen, leven, werken en recreëren? Dat iedereen de juiste zorg krijgt als het nodig is? Hoe zorgen we ervoor dat winkels, bedrijven en ondernemers zich graag blijven vestigen in Teylingen? Hoe doen we dat – en dat is heel belangrijk - op een duurzame en mensvriendelijke manier? Met respect voor het milieu, voor elkaar en voor onze gezamenlijke toekomst? Dat zijn heel veel vragen en heel veel uitdagingen.
Die uitdaging gaan wij - VVD, TriLokaal en D66 - graag aan! Dat doen we graag met de hele gemeenteraad. Daarbij staan wat ons betreft vijf uitgangspunten centraal.


Vijf uitgangspunten
Ten eerste gaan we uit van de vitaliteit van mensen, van organisaties en van bedrijven. Zij geven zelf vorm aan hun leefomgeving. Zij zijn zelf aan zet als het gaat om hun welzijn en helpen anderen waar dat nodig is.
Maar… als dit echt niet zelfstandig lukt, of met hulp van elkaar, dan is de overheid er om ervoor te zorgen dat het wél lukt om mee te blijven doen. Dit is het tweede uitgangspunt. We redeneren daarbij vanuit de mens en niet vanuit de regels. Dat betekent dat we in eerste instantie diegene helpen die hulp nodig heeft. Daarna kijken we – zo nodig met ontschotting- hoe dit past in wettelijke of financiële regels.
Als derde uitgangspunt passen we waar nodig maatwerk toe. Daarvoor zoeken we zo nodig de randen van de wettelijke- en beleidsmatige kaders op.
Het vierde uitgangspunt is duurzaamheid. In dit programma loopt duurzaamheid als een rode draad door alle thema’s. Duurzaamheid heeft niet alleen betrekking op de fysieke leefwereld (milieu, omgeving, natuur en biodiversiteit), maar ook op het sociale beleid. Duurzaamheid betekent in dit programma dan ook volhoudbaarheid van het beleid dat we voorstaan.
Het vijfde uitgangspunt is het betrekken van inwoners bij beleidsvorming en -uitvoering. We gaan beter kijken, luisteren en analyseren wat er in Teylingen gebeurt en welke ideeën er leven bij inwoners. We vragen hen om met betere ideeën te komen dan die we zelf hebben. We gaan daarover met inwoners in gesprek en koppelen terug hoe we met die ideeën zijn omgegaan.

Vijf thema’s
de vijf thema's voor Vitaal TeylingenVoor u ligt het concept-raadsprogramma 2018-2022 ‘Vitaal Teylingen’. Het kwam tot stand in onderling overleg tussen VVD, Trilokaal en D66. Maar zeker ook op basis van suggesties, reacties, wensen en input van betrokken mensen die we in de afgelopen weken kregen en verzamelden.
We hebben ervoor gekozen om de uitdagingen die voor ons liggen zoveel mogelijk integraal te benaderen. Zoals dat ook in het sociale domein (samenhang in zorg & welzijn) en fysieke domein (Omgevingswet) de bedoeling is. Dus geen traditionele programmatische (begrotings)indeling, maar een integrale kijk op Teylingen in vijf thema’s:

  1. Prettig wonen voor iedereen
  2. Energiek en sociaal Teylingen
  3. Ondernemend en bruisend Teylingen
  4. Duurzaam denken en doen
  5. Modern bestuur, invloedrijke inwoners


Eerst WAT, dan HOE
Dit programma gaat vooral in op de vraag WAT we willen bereiken. Het HOE is aan het College. Het HOE wordt direct na vaststelling van het raadsprogramma uitgewerkt in een aansluitend Collegeprogramma. Ook dat gebeurt in overleg met betrokken inwoners, bedrijven en organisaties van ons mooie Teylingen.
Wij zijn enthousiast en hebben er heel veel zin in om samen met u duurzaam, slagvaardig en innovatief te werken aan een Vitaal Teylingen!