Energiek en sociaal Teylingen
Energiek en sociaal Teylingen

Energiek en sociaal Teylingen

Wij staan voor 

een sociaal, klantgericht en rechtvaardig beleid waarbij mensen – en niet de regels - centraal staan. Daarbij gaan we uit van de vitaliteit van onze inwoners, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke organisaties, die hun leven en dromen vormgeven zoals zij dat willen. We creëren hiervoor de randvoorwaarden, met als doel een energieke en krachtige samenleving. Degenen die het niet op eigen kracht redden, ondersteunen we actief. Daarbij gaan we uit van wat mensen wél kunnen en stimuleren we talenten. We sluiten aan bij trends en ontwikkelingen in de samenleving. We hebben speciaal oog voor maatwerk en de menselijke maat.
Waar wij zelf invloed kunnen uitoefenen, treden we vlot en daadkrachtig op. Waar dat niet kan, behartigen wij de belangen van onze inwoners actief.

Ambitie

Inmiddels is een aantal taken binnen het sociaal domein van de overheid ondergebracht bij de gemeenten. Deze taken op het gebied van Jeugdzorg, de Participatiewet en Wet maatschappelijke ondersteuning willen we nog beter organiseren. Samen met gemeentelijke uitvoeringsorganisaties, maatschappelijke partners in het werkveld en onze cliënten zijn we in gesprek over creatieve en innovatieve aanpakken. De menselijke maat en niet de regels staan voor ons college centraal. We gaan uit van de eigen verantwoordelijkheid van mensen, maar als het niet meer gaat, bieden wij hulp en ondersteuning.

 

Zorginstanties moeten sneller en efficiënter gaan werken. Via de multidisciplinaire Sociale Teams en Jeugd- en Gezinsteams kan snel een goed beeld gemaakt worden en weten we wat nodig is.

 

Verder gaan we bovenop de al bestaande inspanningen nog steviger aan de slag om mensen met een beperking aan de slag te krijgen en dan niet in de vorm van tijdelijke contracten, maar echte banen. Vanuit het Servicepunt Werk zoeken we naar banen voor deze mensen binnen de MareGroep en in het bedrijfsleven. Zelf geven we daarbij het goede voorbeeld door onszelf de verplichting op te leggen jaarlijks voor in elk geval één persoon een baan te creëren.

 

Een ander speerpunt van ons college is de aandacht voor de menselijke maat. Niet de regels, maar de mens staat centraal. Als dat nodig is, zoeken we de grenzen van het mogelijke op. Een belangrijk element daarbij is de al ingezette lijn van ontschotting. Wij verstaan daaronder dat niet de regels centraal staan, maar dat de aandacht voor en hulp en ondersteuning aan onze inwoners en ondernemers centraal staat in ons handelen.

 

Op het gebied van kunst en cultuur zetten we ons in om de Ruïne van Teylingen uit te laten groeien tot een publiekstrekker voor het jaarrond toerisme.  

Speerpunten

  • Transformatie in het sociaal domein via het werken in de Sociale Teams en de Jeugd- en Gezinsteams
  • We maken geld vrij voor innovatieve projecten in de zorg
  • Meer mensen met een beperking aan de slag, waarbij we als gemeente zelf het voorbeeld geven
  • Bij het verlenen van ondersteuning aan onze inwoners staan niet de regels, maar de mens centraal; we hebben oog voor de menselijke maat
  • De Ruïne van Teylingen is een pareltje van ons toeristische en culturele aanbod

Daarom

klik op het onderwerp om naar de toelichting te scrollen

is individuele vrijheid en eigen verantwoordelijkheid ons uitgangspunt

Ieder mens heeft het recht om zelf keuzes te maken. Dat geldt in ieder geval voor ieders leefwijze. Dat respecteren wij. Ook als mensen hulp of zorg nodig hebben, bepalen ze dat in eerste instantie zelf.
Bekijk 1 actiepunt
E1
2018
2022
We gaan uit van de eigen verantwoordelijkheid van mensen en dringen zorg en ondersteuning dan ook niet op. Maar als het niet meer gaat, bieden wij hulp en ondersteuning via het JGT/CJG en de Sociale Teams. Uitgangspunt daarbij is mensen weer in hun kracht te zetten.

Verberg 1 actiepunten

zetten we de lijn van het werken met Positieve Gezondheid door

Bij Positieve Gezondheid gaan we uit van wat mensen wel kunnen, in plaats van wat ze niet kunnen. We monitoren actief, via de GGD, de gezondheid van onze inwoners. We blijven daarbij in ieder geval letten op alcoholgebruik, roken, drugsgebruik en overgewicht. Om dit terug te dringen, nemen we waar nodig extra maatregelen. Denk hierbij aan voorlichting, maar ook aan het aanwijzen van rookvrije plekken bij sportvelden, speeltuinen en schoolpleinen.
Bekijk 1 actiepunt
E2
2019
De Nota Volksgezondheidbeleid wordt gemoderniseerd en herijkt vanuit het perspectief van positieve gezondheid. Het spreekt voor zich dat de nieuwe nota op een participatieve manier tot stand komt. Bij de opstelling van de nota wordt een relatie gelegd naar de Omgevingsvisie en naar het beleid van rijk en provincie.

We monitoren het middelengebruik en overgewicht van onze inwoners en waar mogelijk interveniëren we bij probleemsituaties. 

Interventies pakken we integraal op, in die zin dat (waar nodig) een relatie wordt gelegd naar het beleidsterrein van openbare orde en veiligheid. Bovendien zal steeds een duidelijke communicatie­strategie onderdeel uitmaken van de aanpak. Ook samenwerking met andere partners wordt gezocht, bijvoorbeeld verenigingen als het gaat om het terugdringen van overgewicht. 

We sluiten aan bij het initiatief Op weg naar een rookvrije generatie.

Verberg 1 actiepunten

willen we passende hulp en zorg voor iedereen die dat nodig heeft

We hebben extra aandacht voor oudere en kwetsbare inwoners van Teylingen. We verkorten de wachttijden in de jeugdhulp en bieden jongeren hulp en begeleiding. We maken realistische begrotingen en werken via transformatieprogramma’s aan vernieuwing van de zorg en het terugdringen van kosten.
We werken het actieprogramma dementievriendelijke gemeente verder uit. Inwoners met een geestelijke en/of lichamelijke beperking bieden we een sociaal vangnet aan en extra begeleiding naar een passende vorm van zorgverlening, werk of dagbesteding.
We breiden de Verordening Leerlingenvervoer uit voor ‘schrijnende gevallen’. We pakken armoedebestrijding integraal aan.
Wij zorgen voor ruimte voor beschermd en begeleid wonen voor inwoners met psychische-, sociale- en maatschappelijke problemen die geen zelfstandige woonruimte kunnen vinden. We doen dit samen met onder andere de woningcorporaties. In 2022 komt ook de financiering van maatschappelijke zorg naar ons toe.
We blijven mogelijk maken dat inwoners gebruik kunnen maken van een PGB, naast de vormen van zorg die wij als gemeente voor onze inwoners inkopen/mogelijk maken.
Bekijk 8 actiepunten
E3
2018
We onderzoeken subregionale inkoop van Jeugdhulp, we voeren de Sturingsagenda van Holland Rijnland uit en doen mee in de landelijke lobby voor extra geld.

2018
2022
We voeren de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet uit door uit te gaan van de menselijke maat en zetten in op meer preventie en vroegsignalering. We doen dat via de Sociale Teams, Jeugd- en Gezinsteams en schakelen maatschappelijke organisaties zoals Welzijn Teylingen, MEE en Kwadraad in. 

E4
2018
2020
Het actieprogramma dementievriendelijke gemeente wordt verder uitgevoerd en in 2020 geëvalueerd. 

E5
2019
De Verordening leerlingenvervoer wordt aangepast, zodat in schrijnende gevallen ook een beroep kan worden gedaan op vergoeding vanuit deze regeling. Ook hier is de menselijke maat ons uitgangspunt. 

2018
2022
Bij de bestrijding van armoede gaan we door op de ingeslagen weg (vastgelegd in de nota Armoedebeleid gemeente Teylingen). Het is onze doelstelling te voorkomen dat inwoners (financieel) belemmerd worden om deel te nemen aan het maatschappe­lijk leven. Volgens deze visie is armoede meer dan een financieel probleem en liggen er meerdere oorzaken aan ten grondslag. De aanpak van deze oorzaken vereist een brede focus en een multidisciplinaire aanpak.
Samenvattend zetten we in op alle preventieve en informatieve maatregelen (spoor 1), Fonds Voorkoming Huisuitzettingen en Schulddienstverlening ISD (spoor 2), Sport- en cultuurregeling, Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en Voedsel- en Kledingbank (spoor 3), Bijstandsuitkering en Ondersteunend minima­beleid (spoor 4), breed betrekken van de samenleving en Netwerk­structuur (spoor 5).

E6
2018
2022
We voeren het programma Maatschappelijke zorg uit, waarbij de prioriteit ligt bij het vinden van huisvesting voor mensen die behoren tot de doelgroep beschermd en begeleid wonen. 

2019
2022
Naast de noodzaak om huisvestingsvoorzieningen te realiseren voor beschermd en begeleid wonen, is het ook onze ambitie om op korte termijn (vanaf 2019) huisvesting te bieden aan spoed­zoekers*. Daar waar dat kan, zullen we ten aanzien van de verschillende doelgroepen gelijk optrekken in het te realiseren aanbod. 

* Woningzoekenden die niet in aanmerking komen voor een urgentiestatus, omdat er geen sprake is van een levensbedreigende situatie of acuut probleem. Tegelijkertijd hebben ze doorgaans te weinig inschrijf­duur om een sociale huurwoning te vinden.’

E7
2018
2022
De mogelijkheid tot het gebruik van PGB’s bij Wmo en Jeugd, blijft beschikbaar en brengen wij steeds weer onder de aandacht van mensen. 

Verberg 8 actiepunten

willen we dat inwoners snel toegang tot de juiste hulp vinden

De Jeugd- en Gezinsteams en de Sociale Teams ontwikkelen zich verder als laagdrempelige toegang tot informatie- en hulp- en zorgvoorzieningen. We ontschotten regelingen en budgetten en er komt een makkelijk toepasbare digitale sociale zorgkaart.
Bekijk 1 actiepunt
E8
2018
2022
We ontwikkelen de Sociale Teams en de Jeugd- en Gezinsteams door tot de integrale toegang tot zorg en werken toe naar een situatie waarin iedereen werkt als een ontschotter, conform het programma in de Village Deal.
Door het doorontwikkelen van Buurboek (o.a. uitbreiding naar Jeugd en het verbeteren van de bereikbaarheid en doorzoekbaarheid van de informatie op de website) wordt de toegankelijkheid verbeterd en is er sprake van een toepasbare digitale zorgkaart. 

De doelstellingen 7, 8, en 9 in de door raad aangenomen motie programma duurzaamheid

Verberg 1 actiepunten

zetten we in op preventie en vroegsignalering

Het vroegtijdig signaleren van de behoefte aan zorg bij inwoners voorkomt veel ellende. We gaan daarom door met de Sociale Teams in de kernen. We betrekken hierbij ook de centra voor Jeugd en Gezin, scholen, artsen, verenigingen etc.
We hebben extra aandacht voor jongeren van 18-/18+, schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs en jongeren die niet makkelijk een baan vinden. We doen dat samen met partners uit het onderwijs, zorg, werk, wonen en veiligheid.
Samen met scholen en verenigingen zetten we in op het voorkomen van schooluitval en het vroegtijdig signaleren van eventuele leerachterstanden. Samen zetten we programma’s op voor het vergroten van weerbaarheid en sociale vaardigheden/sociale veiligheid.
Bekijk 3 actiepunten
E9
2018
2022
Bij de Vroeg Eropaf-methodiek worden inwoners met 2 maanden huurachterstand thuis bezocht om het gesprek aan te gaan over de huurachterstand en onderliggende oorzaken. Naar aanlei­ding van het gesprek wordt een plan van aanpak gemaakt om de schulden duurzaam aan te pakken. Bijvoorbeeld het treffen van een schuldenregeling en hulp bij echtscheiding en de financiële gevolgen daarvan, waar het Sociaal Team in kan ondersteunen. Het Sociaal Team is voor inwoners de toegang tot schuldhulpverlening: er wordt op maat preventieve en curatieve inzet geregeld en nazorg ingezet. Het welzijnswerk (Welzijn Teylingen) speelt een actieve rol in vroegsignalering, bevordert inwoners om maatschappelijk actief te zijn en te voorkomen dat zwaardere hulp en ondersteuning nodig is.

Het Sociaal Team ontwikkelt zich door tot een team dat in verbinding staat en samenwerkt met alle relevante netwerkpartners in de gemeente. En aan de hand van de uitkomsten van het project Integrale toegang wordt de integraliteit van de brede toegang tot hulp en ondersteuning voor jeugdigen en volwassen­en verder versterkt. De bureaucratie voor onze inwoners wordt zoveel mogelijk weggenomen. 

E10
2018
2022
Bij circa 15% van de 18-jarigen zijn er problemen op verschillende thema’s (leefgebieden). In een toekomstplan (Project 18-/18+) worden de behoeften in kaart gebracht en tijdig geregeld, zodat deze jongeren niet tussen de wal en het schip vallen. Ook informeren en benaderen we jongvolwassenen actief voordat ze 18 worden. 
We helpen PRO/VSO’ers een baan te krijgen via SPW en/of business­caseonderwijs en arbeidsmarkt. Als dat niet lukt, begeleiden wij hen naar arbeidsmatige dagbesteding. We doen dit samen met scholen, werkgevers, ISD en eventueel andere organisaties.  

E11
2018
2022
Door uitvoering van de Ontwikkelagenda REA zetten we samen met scholen en verenigingen in op het voorkomen van school­uitval. Via het VVE-beleid voorkomen we leerachterstanden. We facili­teren en/of financieren trainingen rondom weerbaarheid, sociale vaardigheden en sociale veiligheid.

Verberg 3 actiepunten

stimuleren we initiatieven die onderlinge betrokkenheid in de gemeente bevorderen

We geven ruim baan aan initiatieven die ontmoeting en onderlinge betrokkenheid versterken en die eenzaamheid tegengaan. Denk aan Buurtkamers, Fietsmaatjes, Stichting Syrische vrouwen, etc.
Aan verenigingen en organisaties die financiële ondersteuning of subsidie ontvangen, vragen we een maatschappelijke tegenprestatie.
We gebruiken het Kindpakket om te zorgen dat kinderen in gezinnen met weinig geld deel kunnen nemen aan de samenleving.
Bekijk 3 actiepunten
E12
2018
2022
We creëren flexibele financiële en beleidsruimte, met een discre­tionaire bevoegdheid bij ons college, voor initiatieven die ontmoeting en betrokkenheid versterken en eenzaamheid tegengaan. Een kleine/ incidentele bijdrage kan soms net dat steuntje in de rug zijn om waardevolle initiatieven van de grond te krijgen.

Omdat het soms ook nodig is fysieke ruimte beschikbaar te hebben voor dergelijke initiatieven (denk aan stallingsruimte voor de fietsen van fietsmaatjes, buurtkamers en ontmoetingsruimten in wijken, een veteranenontmoetingsruimte etc.), wordt de be­schikbaarheid van dergelijke voorzieningen betrokken in de opstelling van de Omgevingsvisie.   

E13
2019
2022
We gaan in gesprek met verenigingen en organisaties die van ons subsidie ontvangen over de vraag welke maatschappelijke tegenprestatie door hen kan worden geleverd. Zo kijken we of er mogelijkheden zijn vanuit de vereniging(sleden) bij te dragen aan maatschappelijke activiteiten. Ook kan gedacht worden aan het maken van afspraken over het beschikbaar stellen van de eigen accommodatie voor maatschappelijke doelen/ activiteiten.  

E14
2018
2022
Het kindpakket uit het armoedebeleidsplan omvat de samenwerking met Jeugdfonds Sport en Cultuur en Stichting Leergeld. Via deze stichtingen zorgen we ervoor dat ook kinderen uit de lage inkomensgroepen kunnen participeren, doordat zij gratis/ tegen sterke reductie kunnen sporten en aan culturele activiteiten kunnen deelnemen en dat deze kinderen over de noodzakelijke (leer)middelen kunnen beschikken om aan school deel te nemen.

Verberg 3 actiepunten

waarderen we expliciet inwoners die anderen ondersteunen

We hebben grote waardering voor vrijwilligers en mantelzorgers. We zorgen ervoor dat zij de ondersteuning van hulpbehoevenden adequaat kunnen uitvoeren en op gezette tijden worden ontlast van hun zware activiteiten. We ondersteunen hun werk met bijvoorbeeld opleiding of met andere opties, zoals respijtzorg.
Bekijk 1 actiepunt
E15
2018
2022
We hebben grote waardering voor de inzet van ondersteuners. Bij de waardering van die ondersteuners wordt een onderscheid gemaakt in waardering voor vrijwilligers en mantelzorgers. Onze waardering  voor vrijwilligers komt onder meer tot uiting door onze acties op het gebied van de vrijwilligersprijs, deelname aan de activiteiten van de Stichting DOEN! en onze communicatie-uitingen. Onze waardering voor mantelzorgers is zichtbaar in de voorgenomen verbreding van het mantelzorgcompliment, het onderzoek naar een respijthuis en de pilot met betrekking tot de respijtzorg met verblijf in Teylingen.
Het gemeentebestuur heeft Welzijn Teylingen de opdracht te geven zich met haar aanbod te richten op mantelzorgers en vrij­willigers.

Verberg 1 actiepunten

creëren we extra werk(ervarings)plaatsen voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt

Bij het in dienst nemen van gemeentepersoneel en bij aanbestedingen nemen we een paragraaf ‘Social Return On Investment’ op. Samen met het Servicepunt Werk, de MareGroep en de Intergemeentelijke Sociale Dienst werken we aan het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk, waaronder nieuw beschut werk. We ondersteunen de verdere transformatie van de Maregroep naar een breed georiënteerde sociale onderneming.
Bekijk 1 actiepunt
E16
2019
2020
We geven HLTsamen de taakstelling ieder jaar één persoon met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.
We voeren Social Return on Investment (SROI) uit en maken ons er sterk voor dat ook andere gemeenschappelijke regelingen een bijdrage leveren aan de taakstelling van de overheid om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.
Via het Servicepunt Werk (SPW) continueren we de uitvoering van de wettelijke taakstelling op het gebied van nieuw beschut werk. Daarbij maken we gebruik van de MareGroep of (indien mogelijk) reguliere werkgevers, om mensen aan het werk te helpen. Het is onze ambitie de bestaande inspanningen te versterken en meer mensen vanuit deze doelgroep aan het werk te krijgen. We ondersteunen de transformatie MareGroep 2.0 en de doorontwikkeling van het SPW.

Verberg 1 actiepunten

versnellen we de integratie van statushouders

Ook in Teylingen huisvesten wij statushouders. We verwachten van hen dat ze snel integreren in onze gemeente. Bij de integratie ligt de nadruk op het leren van de Nederlandse taal en het begeleiden naar werk. Zo kunnen ook zij actief bijdragen aan de samenleving. We maken gebruik van het handboek integratie dat vol ideeën zit over inburgering. Aan die inburgering dragen onze inwoners en organisaties actief bij. De Nederlandse taal leren is de eigen verantwoordelijkheid van de nieuwkomer, vrijwilligers kunnen hierin een belangrijke rol spelen.
De gemeente gaat in gesprek met Vluchtelingenwerk, ISD en SPW om te bevorderen dat er voldoende goede en betaalbare cursussen Nederlandse taal zijn.
Bekijk 2 actiepunten
E17
2019
Bij de huisvesting van statushouders is het leren van de Nederlandse taal de hoogste prioriteit. De veranderende rijksregeling op het gebied van taalonderwijs biedt aan gemeenten meer ruimte daarop te sturen. Wij willen daar maximaal gebruik van maken. Bij de integratie en inburgering door Vluchtelingenwerk en ISD Bollenstreek gaan we het gebruik van het opgestelde handboek intensiveren. Er kan meer gehaald worden uit dit handboek, dat met medewerking van velen tot stand is gebracht.

Cliënten van de ISD hebben de verplichting een tegenprestatie naar vermogen te leveren. Wij zien kansen en mogelijkheden om via het welzijnswerk inwoners (in de vorm van een tegenprestatie) actief bij te laten dragen aan inburgeringstrajecten. Verder zullen wij een beroep doen op organisaties (bedrijven, instellingen en verenigingen) om hieraan actief mee te werken.  

E18
2019
In het kader van de veranderende regelgeving op het gebied van taalonderwijs voor statushouders gaan wij in gesprek met Vluchte­lingenwerk, ISD en SPW om te bevorderen dat er voldoende goede en betaalbare cursussen Nederlandse taal zijn. 

Verberg 2 actiepunten

zien we onderwijs als dé investering tot succes en persoonlijke groei

De eerste levensjaren van ieder mens leggen het fundament voor een leven lang leren en ontwikkelen. De gemeente heeft vooral een taak in het faciliteren van duurzame locaties, waar de talenten van kinderen ontwikkeld kunnen worden. In Teylingen geven brede scholen en Integrale Kind Centra invulling aan voor- en buitenschoolse opvang en ontwikkeling, onderwijs, sport en cultuur. We motiveren onderwijsinstellingen tot duurzaamheidsonderwijs en hebben meer aandacht voor volwassenenonderwijs en laaggeletterdheid. We stimuleren dat combinatiefunctionarissen meer in de praktijk op scholen ingezet worden.
Bekijk 5 actiepunten
E19
2018
We geven daar waar nodig (financiële) ondersteuning aan de uitvoering van de Regionale Educatieve Agenda en voeren het Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE)-beleid uit. 

2020
We willen de onderwijsvoorzieningen een beweging laten maken in de richting van Integrale Kind Centra (IKC). We ontwikkelen beleid die die beweging faciliteert en ondersteunt en verankeren een en ander in het Integraal Huisvestings- Plan (IHP) voor het primaire onderwijs. 

2020
Vanuit het perspectief dat we als gemeente Teylingen in 2030 volledig duurzaam willen zijn gaan we aan de slag met het opstellen van een uitvoeringsprogramma om de gebouwen van het primaire onderwijs te verduurzamen.
 

2019

2019
We maken nieuwe afspraken over de combinatiefunctie (onderwijs, sport en cultuur), waarbij we ook invulling gaan geven aan de rol van de buurtsportcoach.

Verberg 5 actiepunten

geven we ruimte voor innovatieprojecten in de zorg

Vitale mensen in een vitale omgeving, dat is wat we willen. Waarbij ieder op zijn eigen wijze vitaal kan zijn. Daarbij past maatwerk en aandacht voor de menselijk maat. Daarom maken we budget vrij voor innovatieprojecten in de zorg zoals eHealth, domotica, etc. We dagen zorgaanbieders uit om gezamenlijk met vernieuwende concepten van zorgverlening te komen. We staan open voor (particuliere) initiatieven op het gebied van zorg die buiten de gebaande paden liggen. Bijvoorbeeld ouders die het buiten de reguliere zorg zoeken en een particulier wooninitiatief willen opstarten.
Bekijk 1 actiepunt
E20
2019
2022
Binnen het te moderniseren volksgezondheidbeleid zal ruimte worden geboden aan innovatieve projecten in de zorg. Ook zal een nadrukkelijke relatie worden gelegd naar volkshuisvesting, duurzaamheid en integraliteit (waar mogelijk ook ingebed in de Omgevingsvisie). Daarom maken we budget vrij voor innovatieprojecten in de zorg, zoals eHealth en domotica. We dagen zorg­aanbieders uit om gezamenlijk met vernieuwende concepten voor zorgverlening te komen. We staan open voor (particuliere) initiatieven op het gebied van zorg die buiten de gebaande paden liggen. Bijvoorbeeld ouders die het buiten de reguliere zorg zoeken en een particulier wooninitiatief willen opstarten. 

Verberg 1 actiepunten

meten we het effect van onze inspanningen

Meten is weten. We houden goed in de gaten wat het resultaat is van onze inspanningen en hoe oorzaak en gevolg zich tot elkaar verhouden. Zo kunnen we bijsturen als dat nodig is. We staan open voor lessen van andere gemeenten en voor nieuwe trends en ontwikkelingen, zoals datagedreven werken.
We evalueren de pilot Zorgombudsman: het initiatief van de gemeenteraad om meer inzicht krijgen in de signalen, tips en eventuele klachten van inwoners.
Bekijk 1 actiepunt
E21
2018
We gaan verder met de doorontwikkeling van de Monitor Sociaal Domein.

Verberg 1 actiepunten

creëren we de randvoorwaarden voor sport voor iedereen

Sport en bewegen is niet alleen ontspannend en gezond. Het biedt ook kans om elkaar te ontmoeten. We doen daarom een proef met buurtsportcoaches en faciliteren en stimuleren de breedte- en topsport. Incidenteel ondersteunen we topsportevenementen. We breiden de sport- en cultuurregeling uit, zodat iedereen kan sporten en bewegen en geven voorlichting over gezonde voeding. We zorgen voor voldoende en duurzame accommodaties, ook voor ook voor sporters die niet bij een vereniging zijn aangesloten. We onderzoeken ook de mogelijkheden om sporten buiten verenigingsverband te stimuleren, bijvoorbeeld met een sporthoekje in de parken. We behouden zwembad Wasbeek en spelen een verbindende rol bij kansrijke regionale initiatieven, zoals een regionaal 50-meterbad en een regionale 333-meter schaatsbaan. We voeren de kortgeleden vastgestelde Sportnota uit. We zetten meer in op gehandicaptensport.
Bekijk 1 actiepunt
E22
2018
2022
We geven uitvoering aan de sportnota, het daarin geformuleerde sportbeleid en continueren de investeringen op dit beleidsterrein. In de op te stellen volksgezondheidnota wordt een link naar sport gelegd, dit vanuit het perspectief dat sport bijdraagt aan een inclusieve samenleving.

De uitvoering van accommodatiebeleid is gericht op de koppeling met wijk en buurt, waarbij de accommodaties een rol spelen bij ontmoetingen en activiteiten in die wijk of buurt.

Ook citymarketing wordt ingezet bij bijvoorbeeld ondersteuning van topsportevenementen.

We zetten verder in op voorlichting over gezonde voeding (via de GGD) en zorgen voor voldoende en duurzame accommodaties, ook voor sporters die niet bij een vereniging zijn aangesloten. We rea­liseren bewegingsvriendelijke openbare ruimte en fitpleinen.

We hebben een uitnodigende houding ten opzichte van initiatie­ven op het gebied van topsport en G-sport.

We spelen een verbindende rol bij kansrijke regionale initiatieven, zoals een regionaal 50-meterbad en een regionale 333-meter schaatsbaan.

Verberg 1 actiepunten

stimuleren en faciliteren we initiatieven op het gebied van kunst en cultuur

Kunst kan mensen vormen, werkt ontspannend en verbindend. Een culturele gemeente is een ‘rijke’ en sociale gemeente. We faciliteren kleinschalige initiatieven zoals ateliers in -tijdelijk- leegstaande panden, een jaarlijkse kunstprijs, het opzetten van kunstweken en kunstroutes en kunst in de buitenruimte. We stimuleren de samenwerking op het gebied van kunst en cultuur. Bij ons cultuurbeleid en jeugdeducatie maken we gebruik van de voorzieningen die we in de gemeente hebben, denk aan theaterbezoeken door basisschoolleerlingen. We koesteren het materieel en immaterieel erfgoed in onze gemeente. We werken ons erfgoedbeleid verder uit.
Bekijk 1 actiepunt
E23
2019
We stellen een nieuwe Kunst- en Cultuurnota op, waarin erfgoed integraal wordt meegenomen.

Verberg 1 actiepunten

subsidiëren wij activiteiten

Het gaat ons erom wat verenigingen of stichtingen doen, niet om wat ze zijn. We zien een trend dat verenigingen en stichtingen, naast de eigen activiteiten, ook andere activiteiten organiseren met maatschappelijke- en sociale meerwaarde. Wij ontwikkelen in het subsidiebeleid kaders voor dit soort activiteiten. We onderzoeken of we het subsidiebeleid voor zowel sport- als culturele accommodaties meer uniform kunnen maken.
Het huidige subsidiebeleid ‘Back to basics’ voor structurele subsidies, zetten we voort.
Bekijk 2 actiepunten
E24
2020
Wij hebben de ambitie om het accommodatiebeleid voor de binnen- en de buitensport te harmoniseren en meer op elkaar te laten aansluiten.
We willen verder de beweging maken naar een insteek waarbij we het zwaartepunt van de subsidiëring verleggen van accommodaties naar een meer activiteiten gerichte benadering waarbij
gesubsidieerd wordt naargelang de activiteit bijdraagt aan sociaal- of maatschappelijke doelstellingen.   

E25
2018
Het huidige subsidiebeleid “back to basics” voor structurele subsidies zetten we voort.

Verberg 2 actiepunten

zorgen we dat beschikbare (rijks-)budgetten optimaal worden ingezet

Zorg en ondersteuning vraagt men niet voor niets en moeten daarom altijd beschikbaar zijn. De afgelopen jaren bleek dat de beschikbare (rijks-)budgetten onvoldoende zijn terwijl de behoefte aan zorg toeneemt. Het blijft belangrijk om de uitgaven beheersbaar te houden door zo effectief en efficiënt mogelijk met alle middelen om te gaan. Dat geldt voor onszelf en voor alle betrokkenen.

kan en durft iedereen mee te doen in de samenleving

Iedereen heeft de mogelijkheid om zichzelf te zijn. In Teylingen voelt ieder zich prettig, veilig en geaccepteerd, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit en geslachtskenmerken. LHBT-acceptatie is onderdeel van een inclusieve samenleving en dat onderschrijven wij. De gemeente heeft in het anti-pestprogramma voor scholen aandacht voor seksuele diversiteit, om acceptatie te verhogen.
Bekijk 1 actiepunt
E26
2018
2022
Vanuit het streven naar de inclusieve samenleving stimuleren we schoolbesturen om bewezen effectieve antipestprogramma’s te gebruiken op hun scholen. Via OOG-overleggen brengen we de antipestprogramma’s onder de aandacht. Bij het nastreven van de inclusieve samenleving hebben we nadrukkelijk specifieke aandacht voor LHBT-inwoners. Om onze solidariteit met deze doelgroep te tonen, hijsen we op Coming Out Day de regenboogvlag.

Verberg 1 actiepunten