Prettig wonen voor iedereen
Prettig wonen voor iedereen

Prettig wonen voor iedereen

Wij staan voor 

een schone en veilige, groene en duurzame leefomgeving. Voor ouderen en jongeren, voor ondernemers en kwetsbaren, voor gezinnen en alleenstaanden: voor iedereen. Ons uitgangspunt is een sociaal inclusieve samenleving.
We sluiten aan bij de woonbehoefte van inwoners en hechten belang aan leefbare en levendige wijken en een goede bereikbaarheid. We vertrouwen op de eigen verantwoordelijkheid van mensen en streven naar grote betrokkenheid van inwoners, ondernemers en maatschappelijke partijen. We sluiten aan bij trends en ontwikkelingen in de maatschappij.
Waar wij zelf invloed kunnen uitoefenen, treden we vlot en daadkrachtig op. Waar dat niet kan, behartigen wij de belangen van onze inwoners actief.

Ambitie

In 2019 beginnen we met het opstellen van de Omgevingsvisie voor Teylingen. In deze visie leggen we de kwaliteit van de fysieke leefomgeving vast, ontwikkelingen, ambities, het gebruik, het beheer, de bescherming en het behoud van ons grondgebied. Met de omgevingsvisie bekijken we alle beleidsterreinen die relevant zijn voor de fysieke leefomgeving bij elkaar en zo kunnen we een goede afweging maken. Deze visie willen we samen met inwoners, ondernemers en instellingen opstellen. Zo bedenken we met elkaar hoe we de fysieke leefomgeving van Teylingen graag zien, nu en in de toekomst. De wijze waarop de gemeente acteert en sturing geeft in de omgevingsvisie is wat ons betreft in lijn met de vijf uitgangspunten van het raadsprogramma: eigen verantwoordelijkheid van mensen, ondersteuning als het niet lukt, menselijke maat en maatwerk, duurzaamheid en participatie vanuit de samenleving. 

 

Teylingen is een aantrekkelijke woongemeente, waarin de vraag naar woningen blijft toenemen. We blijven daarom bouwen in de vrije sector en (sociale) huur. Naast reguliere woningen dagen we marktpartijen uit om te komen met onconventionele woonconcepten (bijvoorbeeld tiny houses) om snel en flexibel woonruimte te realiseren, waarmee we niet alleen de reguliere woningzoekenden kunnen bedienen, maar ook een aanbod kunnen creëren voor spoedzoekers en bijzondere doelgroepen.  

 

We gaan samen met onze inwoners en ander belanghebbende partijen een nieuwe woonvisie maken en bekijken daarbij of het wenselijk is Teylingers voorrang te geven bij woningtoewijzing.

 

Bij een goed woonklimaat hoort ook voldoende groen dicht bij huis, recreatie en een open landschap met aandacht voor biodiversiteit. We zetten dan ook in op een goede kwaliteit van groen- en recreatieve voorzieningen in de wijken. We versterken de biodiversiteit door realisering van natuurvriendelijke oevers en een ander maai- en bermenbeleid.

 

We slaan de handen ineen met de lokale middenstand, citymanagement en onze inwoners om onze winkelcentra gezellig, aantrekkelijk en levendig te houden.

 

Na de aanleg van de zuidelijke randweg wordt het mogelijk het centrum van Voorhout autoluw te maken. Daaraan gekoppeld hebben we aandacht voor goede parkeervoorzieningen (overigens niet alleen in Voorhout). We denken erover om te gaan werken met slimme digitale mogelijkheden (parkeerverwijssystemen) voor het gemak van de burger. Goede buslijnen en hoogwaardig openbaar vervoer staat ook hoog op onze prioriteitenlijst. 

 

Het thema veiligheid krijgt een steeds prominentere rol op de gemeentelijke agenda. Of het nu gaat om de gemeentelijke rol bij bestrijding van de georganiseerde misdaad, de veiligheid op straat, in de winkelgebieden of in de directe woonomgeving: in toenemende mate wordt inzet van het gemeentebestuur gevraagd. Daarom starten we binnenkort met de opstelling van een strategisch veiligheidsplan.

Speerpunten

 • Opstelling centrumvisies voor de drie kernen
 • Omgevingsvisie voor de gemeente Teylingen
 • Aanpassing woonvisie met afweging van de wenselijkheid Teylingers voorrang te geven bij woningtoewijzing
 • Bouw van woningen (koop en sociale huur) voor onze woningzoekenden
 • Ruimte voor onconventionele woningconcepten
 • Duurzaam / energieneutraal bouwen
 • Groen- en recreatieve voorzieningen in de wijk
 • Versterking van de biodiversiteit door natuurlijke oevers en een aangepast bermen- en maaibeleid
 • Opstellen strategisch veiligheidsplan

Daarom

klik op het onderwerp om naar de toelichting te scrollen

maken we prettig wonen mogelijk voor iedereen

We bevorderen in Teylingen een betere doorstroming en een nieuw en onderscheidend woningaanbod. Zo zorgen we dat iedereen prettig kan wonen. Denk aan jongeren, starters en ouderen die (levensloopbestendig) willen wonen in de eigen woonplaats. Aan inwoners die willen wonen zónder auto, aan spoedzoekers of bewoners van sociale huur- en koopwoningen.
We benutten maximaal de mogelijkheden om woonruimtes in eerste instantie aan Teylingers toe te wijzen. Ook startersleningen zetten we voort.
We focussen ons niet alleen op de lange- en middellange termijn. De woningdruk is toegenomen. Daarom zoeken we voor de korte termijn naar innovatieve woonvormen, tijdelijke of modulaire bouw voor verschillende doelgroepen.
We streven een diversiteit aan woonvormen na. Zorgvuldigheid, kwaliteit en goede ruimtelijke ordening staan steeds voorop.
We bespreken op korte termijn met alle raadspartijen de ruimtelijke- en maatschappelijke invulling van de Boekhorstpolder. Dat doen we in samenspraak met alle betrokken stakeholders, ook in het kader van de Omgevingsvisie.
We onderzoeken de ontwikkelingsmogelijkheden van stationslocatie Voorhout.
Bekijk 12 actiepunten
P1
2020

In het kader van de opstelling van de Omgevingsvisie is het de bedoeling om opgaven en vraagstukken op een geïntegreerde wijze vast te leggen, zoals de woningbouwopgave, vraagstukken vanuit het sociaal domein, bereikbaarheid, mobiliteit en duurzaamheid (fysiek en sociaal).

P2
2019

We gaan het woningbouwprogramma Teylingen monitoren en bijsturen waar nodig. Daarbij hechten wij er sterk aan te komen tot (sub-)regionale afstemming van de programmering en fasering van het woningbouwprogramma, om voor de woningzoekenden op de markt een optimaal pakket neer te leggen.

P3
2018

We maken een begin met de actualisering van de Woonvisie Teylingen 2015 – 2019. Het spreekt voor zich dat we die visie interactief tot stand laten komen. We halen ideeën op, met de huidige demografische situatie en woningmarkt als basis. Het slot op de woningmarkt en de onmogelijkheid als woningzoekende een geschikte woning te vinden, is een stevig knelpunt dat vraagt om oplossingen. De op te stellen Woonvisie en de daarin te maken beleidskeuzes zal moeten bijdragen aan de oplossing van de problematiek. We borgen de Woonvisie later in de nog op te stellen Omgevingsvisie.

P4
2018

Met de corporaties gaan we in gesprek over het toepassen van lokaal maatwerk (conform huisvestingsverordening Holland Rijnland), met de bedoeling om vrijkomende sociale huurwoningen met voorrang toe te wijzen aan Teylingers. 

2019

Volgend op de Woonvisie onderzoeken we of het wenselijk is om te komen tot een doelgroepenverordening, waarin we de mogelijkheid kunnen vastleggen om Teylingers voorrang te geven bij woningtoewijzing van middenhuur en sociale koop.

P5
2018

We geven de hoogst mogelijke prioriteit aan de realisering van huisvesting voor bijzondere doelgroepen uit het Beleidskader Maatschappelijke zorg op locaties die bij de gemeente in eigendom zijn, zoals Langeveld in Sassenheim en de stationslocatie in Voorhout. De focus ligt op duurzame en innovatieve concepten. Naast de hiervoor genoemde locaties gaan we een quick scan uitvoeren naar mogelijke andere locaties die hiervoor in aanmerking kunnen komen. Behalve gronden in eigendom van de gemeente kunnen dit ook terreinen in particulier eigendom zijn. 

P6
2018

We organiseren en geven sturing aan de woonopgave als gevolg van transitie en transformatie Maatschappelijke Zorg. We doen daarbij een appel op relevante stakeholders mee te denken en daarvoor plannen te ontwikkelen.

P7
2018

Op korte termijn analyseren wij de resultaten van het woningbehoefteonderzoek WoON2018. De uitkomsten daarvan vormen de bouwstenen voor het nieuw te ontwikkelen beleid op woongebied.
 

Bij het uitvoeren van de Regionale Woonagenda Holland Rijnland 2017 (RWA), is specifieke aandacht voor het duurzaam goedkoop en duurzaam beschikbaar houden van sociale huur-, sociale koop- en middenhuurwoningen.

Doelstellingen 10 in de door de raad aangenomen motie programma duurzaamheid

P8
2018
2022

We stimuleren en faciliteren plannen van ontwikkelaars, corporaties, bedrijven en particuliere initiatiefnemers die positief bijdragen aan de doelen op het gebied van wonen, economie, mobiliteit en duurzaamheid. Vraaggericht bouwen, diversiteit van woonvormen en levensloopbestendig bouwen zijn speerpunten voor nieuwe woningbouwlocaties.

Doelstelling 11 in de door de raad aangenomen motie programma duurzaamheid

P9
2019

Als voorbeeld hierbij kan worden gedacht aan ons voornemen om op interactieve wijze te komen tot een gebiedspaspoort* en Plan van Aanpak voor de ontwikkeling van woningbouw op de locatie Nieuw-Boekhorst in Voorhout.


*In een gebiedspaspoort zijn de ambities en gewenste kaders voor bijvoorbeeld de bebouwing, openbare ruimte en leefkwaliteit van een locatie bij elkaar in beeld gebracht. Alles op basis van de inbreng van de stakeholders op die locatie.

P10
2018
2022
Verder gaan wij onverkort door met het verstrekken van starters­leningen.

P11
2019
We onderzoeken de ontwikkelingen van de parkeerbehoefte en parkeernormen in relatie tot nieuwe woonvormen en planontwikkelingen en vertalen die in beleid. Het bevorderen van de duurzaamheid is hierbij ook een belangrijk afwegingscriterium.

Verberg 12 actiepunten

herijken we het bestaande huisvestings- en parkeerbeleid

De dynamiek in de huizenmarkt is veranderd. Naast woningcorporaties zien we bijvoorbeeld steeds meer institutionele beleggers die ook (sociale)huurwoningen beheren. Maatschappelijke trends als het delen van een woning, Tiny Houses en WikiHouses hebben hun intrede gedaan. We verwerken deze ontwikkelingen in nieuw beleid. Daarbij onderzoeken we de parkeerbehoefte en parkeernormen in relatie tot nieuwe woonvormen en planontwikkelingen.
Bekijk 12 actiepunten
P1
2020

In het kader van de opstelling van de Omgevingsvisie is het de bedoeling om opgaven en vraagstukken op een geïntegreerde wijze vast te leggen, zoals de woningbouwopgave, vraagstukken vanuit het sociaal domein, bereikbaarheid, mobiliteit en duurzaamheid (fysiek en sociaal).

P2
2019

We gaan het woningbouwprogramma Teylingen monitoren en bijsturen waar nodig. Daarbij hechten wij er sterk aan te komen tot (sub-)regionale afstemming van de programmering en fasering van het woningbouwprogramma, om voor de woningzoekenden op de markt een optimaal pakket neer te leggen.

P3
2018

We maken een begin met de actualisering van de Woonvisie Teylingen 2015 – 2019. Het spreekt voor zich dat we die visie interactief tot stand laten komen. We halen ideeën op, met de huidige demografische situatie en woningmarkt als basis. Het slot op de woningmarkt en de onmogelijkheid als woningzoekende een geschikte woning te vinden, is een stevig knelpunt dat vraagt om oplossingen. De op te stellen Woonvisie en de daarin te maken beleidskeuzes zal moeten bijdragen aan de oplossing van de problematiek. We borgen de Woonvisie later in de nog op te stellen Omgevingsvisie.

P4
2018

Met de corporaties gaan we in gesprek over het toepassen van lokaal maatwerk (conform huisvestingsverordening Holland Rijnland), met de bedoeling om vrijkomende sociale huurwoningen met voorrang toe te wijzen aan Teylingers. 

2019

Volgend op de Woonvisie onderzoeken we of het wenselijk is om te komen tot een doelgroepenverordening, waarin we de mogelijkheid kunnen vastleggen om Teylingers voorrang te geven bij woningtoewijzing van middenhuur en sociale koop.

P5
2018

We geven de hoogst mogelijke prioriteit aan de realisering van huisvesting voor bijzondere doelgroepen uit het Beleidskader Maatschappelijke zorg op locaties die bij de gemeente in eigendom zijn, zoals Langeveld in Sassenheim en de stationslocatie in Voorhout. De focus ligt op duurzame en innovatieve concepten. Naast de hiervoor genoemde locaties gaan we een quick scan uitvoeren naar mogelijke andere locaties die hiervoor in aanmerking kunnen komen. Behalve gronden in eigendom van de gemeente kunnen dit ook terreinen in particulier eigendom zijn. 

P6
2018

We organiseren en geven sturing aan de woonopgave als gevolg van transitie en transformatie Maatschappelijke Zorg. We doen daarbij een appel op relevante stakeholders mee te denken en daarvoor plannen te ontwikkelen.

P7
2018

Op korte termijn analyseren wij de resultaten van het woningbehoefteonderzoek WoON2018. De uitkomsten daarvan vormen de bouwstenen voor het nieuw te ontwikkelen beleid op woongebied.
 

Bij het uitvoeren van de Regionale Woonagenda Holland Rijnland 2017 (RWA), is specifieke aandacht voor het duurzaam goedkoop en duurzaam beschikbaar houden van sociale huur-, sociale koop- en middenhuurwoningen.

Doelstellingen 10 in de door de raad aangenomen motie programma duurzaamheid

P8
2018
2022

We stimuleren en faciliteren plannen van ontwikkelaars, corporaties, bedrijven en particuliere initiatiefnemers die positief bijdragen aan de doelen op het gebied van wonen, economie, mobiliteit en duurzaamheid. Vraaggericht bouwen, diversiteit van woonvormen en levensloopbestendig bouwen zijn speerpunten voor nieuwe woningbouwlocaties.

Doelstelling 11 in de door de raad aangenomen motie programma duurzaamheid

P9
2019

Als voorbeeld hierbij kan worden gedacht aan ons voornemen om op interactieve wijze te komen tot een gebiedspaspoort* en Plan van Aanpak voor de ontwikkeling van woningbouw op de locatie Nieuw-Boekhorst in Voorhout.


*In een gebiedspaspoort zijn de ambities en gewenste kaders voor bijvoorbeeld de bebouwing, openbare ruimte en leefkwaliteit van een locatie bij elkaar in beeld gebracht. Alles op basis van de inbreng van de stakeholders op die locatie.

P10
2018
2022
Verder gaan wij onverkort door met het verstrekken van starters­leningen.

P11
2019
We onderzoeken de ontwikkelingen van de parkeerbehoefte en parkeernormen in relatie tot nieuwe woonvormen en planontwikkelingen en vertalen die in beleid. Het bevorderen van de duurzaamheid is hierbij ook een belangrijk afwegingscriterium.

Verberg 12 actiepunten

bouwen we duurzaam

Gasloos bouwen is de norm. We gaan van traditionele woningen naar Nul-op-de-meter woningen en zo snel mogelijk naar Plus-op-de-meter woningen. We gebruiken zoveel mogelijk circulaire materialen. We bereiken hoge isolatiewaarden met gebruik van duurzame materialen. We gaan uit van een GPR-scoren van ten minste 7 per bouwonderdeel en een score van ten minste 7,5 op het onderdeel energie. We houden in de ontwerpfase rekening met eventuele wensen van nieuwe gebruikers of juist die van bestaande gebruikers. En tijdens de bouw vragen we aannemers om hun bouwafval zoveel mogelijk gescheiden af te voeren.
De locatie Langeveld wordt een voorbeeldproject voor duurzame woningbouw, gericht op diverse doelgroepen. De voorbereiding van dit project start in 2018.
Bekijk 5 actiepunten
P12
2019
We stellen een Richtlijn duurzame ontwikkeling gebouwde omgeving op. Deze richtlijn omvat de energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie en wordt leidend voor nieuwe locatieontwikkelingen. Deze richtlijn verbreedt en verdiept de regeling voor GPR-gebouw en zal als uitgangspunt worden gehanteerd bij aanbestedingen en het aangaan van overeenkomsten.

Doelstellingen 1, 2, 5, 11 en 12 in de door de raad aangenomen motie programma duurzaamheid

P13
2018
Volgend op het motie programma duurzaamheid zullen wij inzetten op het zo snel mogelijk energieneutraal en gasloos maken van de bestaande Teylingse sociale woningvoorraad, dit als onderdeel van prestatieafspraken die we met de corporaties gaan maken. We zorgen ervoor de overige volkshuisvestelijke doelen niet uit het oog te verliezen.
Ten aanzien van de nieuwbouw in de sociale woningvoorraad zetten wij er bij het maken van prestatieafspraken op in om alle nieuwe plannen minimaal energieneutraal te realiseren en waar mogelijk te kijken of bestaande plannen nog aangepast kunnen worden naar deze ambitie.

Doelstelling 13 in de door de raad aangenomen motie programma duurzaamheid

P14
2018
2022

Bij de (her)inrichting van straten en wijken realiseren we waar mogelijk wensen van gebruikers, dit is een onderdeel van participatie. Het niveau van participatie wordt vooraf bepaald aan de hand van de opdrachtbeschrijving.

P15
2019

In samenwerking met de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) gaan we eventuele knelpunten met betrekking tot het gescheiden afvoeren van bouwafval door aannemingsbedrijven inventariseren. Indien en daar waar nodig zullen we aansluitend daarop maatregelen nemen.

P16
2018
De locatie Langeveld wordt een voorbeeldproject voor duurzame woningbouw, gericht op diverse doelgroepen. De voorbereiding van dit project start nog dit jaar.

Doelstelling 12 in de door de raad aangenomen motie programma duurzaamheid

Verberg 5 actiepunten

zorgen we voor voldoende recreatievoorzieningen en groen dicht bij huis

Groen en recreatiemogelijkheden in of dicht bij de wijk, dragen bij aan prettig wonen. Ook heeft het een positief effect op de gezondheid, blijkt uit onderzoek. Teylingen is bij uitstek een recreatiegemeente. We versterken en verbinden de recreatiegebieden, de fiets-, wandel- en vaarroutes en de recreatieve voorzieningen in het buitengebied. Dat betekent ook: geen permanente bewoning op campings en bungalowparken. Bij noodzakelijke en urgente situaties begeleiden we mensen die permanent wonen zonder gedoogbeschikking naar andere woonoplossingen.
Bekijk 4 actiepunten
P17
2018
2022

We geven onverminderd uitvoering aan het gebiedsprogramma Bloeiende Bollenstreek en regionale samenwerking in het kader van Leidse Ommelanden en het Hollands-Utrechts plassengebied. Daarmee geven we invulling aan de regionale groeninfrastructuur.

P18
2018
2022

Bij de ontwikkeling van een woningbouwlocatie is er aandacht voor een goede kwaliteit van groen- en recreatieve voorzieningen in de wijk. Daarbij wordt steeds de verbinding gemaakt met en aansluiting gezocht bij bestaande recreatiegebieden en -voorzieningen in de omgeving en wordt aangesloten op de omliggende en regionale groeninfrastructuur.

P19
2020

Om blijvend de beschikking te hebben over recreatieve voorzieningen zetten we stevig in op het handhaven van nieuwe bestemmingsplannen recreatie- en campingterreinen vanaf 2020. Ook hier geldt wat ons betreft de menselijke maat, in die zin dat mensen die permanent wonen zonder gedoogbeschikking door ons worden begeleid/ geïnformeerd over mogelijke andere woonoplossingen (wij wijzen hen de weg).

P20
2019
2022
Ter voorkoming van verdringing van de agrarische- en recreatieve bedrijvigheid in het buitengebied starten we met een project Handhaving Buitengebied. In dit GOM-project wordt gestart met een plan van aanpak om het buitengebied te handhaven. In het plan van aanpak komt een prioritering. De doorlooptijd van dit handhavingstraject inschatten wij in op vier jaar.

Verberg 4 actiepunten

houden we het landschap open

Het buitengebied is er voor agrarische en recreatieve bedrijvigheid. We voorkomen daar verdringing door niet agrarisch gebonden bedrijven. We ondersteunen de activiteiten van GOM (Greenport Ontwikkelingsmaatschappij) en hechten belang aan goede inpassing van woningen in het buitengebied. Zo blijft het open karakter van het gebied behouden en blijven verkeersstromen beheersbaar. Dat betekent ook dat we geen majeure woningbouwprojecten uitvoeren in het buitengebied. Een open buitengebied is ook voor inwoners belangrijk om van te genieten.

versterken we de biodiversiteit

Biodiversiteit is de verscheidenheid aan planten- en diersoorten in een gebied. We willen dat onze gemeente ook een prettige en leefbare omgeving is voor volgende generaties. Daarom vergroten we zoveel mogelijk de diversiteit aan planten en dieren in het Teylings landschap. We betrekken hierbij onze inwoners en versterken de groene leefomgeving in de wijken. Operatie Steenbreek (‘tegel eruit, plant erin’) blijven we actief ondersteunen om de gevolgen van wateroverlast te verkleinen.
We werken uit hoe wij de kwaliteit van natuur en landschap kunnen versterken, bijvoorbeeld door het aanbrengen van landschapselementen, het aanplanten van kwalitatief goede groenstroken of door meer ruimte te geven aan een niet maaien beleid. Daarnaast onderzoeken we wat we kunnen doen om de situatie van de insectenpopulatie te verbeteren, denk aan het terugdringen van het gebruik van landbouwgiffen en bestrijdingsmiddelen.
Bekijk 4 actiepunten
P21
2019

Op basis van een in 2018 vastgestelde kansenkaart wordt een Uitvoeringsprogramma biodiversiteit opgesteld.

Doelstellingen 14 en 15 in de door de raad aangenomen motie programma duurzaamheid

P22
2018
2022

Bij de (her)inrichting en het beheer van woonwijken zullen groen, natuurvriendelijke oevers en het maaien anders worden uitgevoerd. Bij (her)inrichting zullen we de streekeigenheid versterken door het toepassen van inheemse bomen, struiken en planten die passen bij de natuurlijke omstandigheden. Beschoeiing zal daar waar mogelijk bij vervanging omgevormd worden naar een natuurlijke oever. Meer grasbermen zullen worden vervangen door (bloemrijke) bermen en er zal meer gevarieerd gaan worden in maaifrequentie en het laten staan van gras, bijvoorbeeld aan de kant van sloten. Door deze maatregelen zal er meer verscheidenheid (biodiversiteit) aan planten- en diersoorten ontstaan.

Doelstellingen 14 en 15 in de door de raad aangenomen motie programma duurzaamheid

P23
2019

We richten onze leefomgeving in met duurzaam groen, in participatie met de bewoners. Daarbij maken we een keuze voor een verscheidenheid aan plant- en boomsoorten die van nature in onze omgeving voorkomen. Het nieuwe handboek inrichting openbare ruimte, dat eind 2019 gereed is, wordt hierbij de leidraad. In dit handboek wordt een lijst van planten en bomen opgenomen waar men, afhankelijk van een gebied of plaats, uit kan kiezen.

Doelstellingen 14 en 15 in de door de raad aangenomen motie programma duurzaamheid

P24
2018
2022
Naast voorlichting aan bewoners geven we zelf het voorbeeld door daar waar mogelijk het aantal vierkante meters verharding in de openbare ruimte te verkleinen (voorbeeld: project Kagerplein). Bij nieuwbouw worden de bewoners actief benaderd met voorbeelden om tuinen duurzaam in te richten met minimale of open verharding. Tweemaal per jaar houden we een campagne waarbij bewoners tegels kunnen inleveren tegen vaste planten.

Verberg 4 actiepunten

beperken we overlast zoveel als mogelijk

Overlast kan vele vormen hebben. Denk aan vliegtuig- en verkeerslawaai, verkeer, fijnstof of rommel en geluidsoverlast in de openbare ruimte. Maar ook burenoverlast kan reden zijn voor irritatie. Daar waar het woongenot ernstig aangetast wordt, oefenen we actief onze invloed uit om dergelijke hinder te beperken.
Een goede luchtkwaliteit is onlosmakelijk verbonden met prettig wonen. We gaan de luchtkwaliteit periodiek meten en waar nodig nemen we maatregelen.
Bekijk 2 actiepunten
P25
2018
2022
Op hoofdlijnen continueren we onze inzet op de aanpak van hinder en overlast.
Als het gaat om vliegtuiglawaai, blijven wij ons in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) inzetten op terugdringen van de overlast. Vanuit het uitgangspunt meten is weten zien we kansen (smart city) op bijvoorbeeld het in kaart brengen van fijnstof, verkeersstromen etc...

Als het gaat om burenoverlast en aantasting van het woongenot, richten wij ons in eerste instantie op het empoweren van mensen om zelf en met elkaar oplossingen te bedenken. Als dat niet meer lukt en sprake is van ernstige aantasting van het woongenot, zijn wij er om te helpen (bijvoorbeeld via mediation).    

P26
2019
2022
Op basis van metingen van de luchtkwaliteit bekijken we of we maatregelen kunnen nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren en zo ja: welke. 

Verberg 2 actiepunten

vergroten we de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijken

Mensen blijven langer thuis wonen, ook als zij ouder zijn. Voorzieningen dicht in de buurt zijn dan belangrijk: van terrasje tot buurtkamer en buurtsuper. Ook voor kinderen en jongeren vinden we plekken om te spelen of elkaar te ontmoeten van belang. Prettig wonen betekent zo voor ieder mens wat anders. Wij faciliteren waar mogelijk (buurt)initiatieven uit de wijken om dit soort plekken te creëren.
Bekijk 2 actiepunten
P27
2019
De aanwezigheid van (fysieke) voorzieningen in buurten en aandacht voor sociale duurzaamheid zal worden opgenomen in de Omgevingsvisie. Het welzijnswerk zal worden ingezet voor het stimuleren van buurtinitiatieven. We leggen nadrukkelijk de bal neer bij de samenleving (right to challenge) om zelf met initiatie­ven te komen.  

P28
2018
2022
Waar mogelijk realiseren we wensen van inwoners/gebruikers bij de (her)inrichting van straten en wijken.

Verberg 2 actiepunten

zorgen we voor een schone leefomgeving

Het schoonhouden van de buitenruimte is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners, bedrijven, instellingen en de gemeente. Waar mogelijk verwerken we het afval dat vrijkomt in de buitenruimte tot grondstoffen voor nieuwe producten. Denk aan blad- en groenafval dat vrijkomt bij het onderhouden van plantsoenen en het schoonhouden van de straten.
We vragen onze inwoners op een duurzame manier om te gaan met het verwijderen van hun afval. Inwoners moeten het afval op een makkelijke manier kwijt kunnen. Daar richten we de wijze van afvalinzameling op in.
We plaatsen ook afvalbakken in de recreatiegebieden. We sporen veroorzakers van zwerfafval en overlast door hondenpoep aan dit afval zelf op te ruimen. Daarbij gebruiken we educatieprojecten en campagnes. We zorgen voor voldoende hondenuitlaat-plaatsen en een adequaat hondenbeleid. We ondersteunen en belonen vrijwilligers die zwerfafval opruimen.
Bekijk 5 actiepunten
P29
2019
We gaan onderzoeken welke gerecyclede producten we kunnen toepassen in de buitenruimte. Er zullen een aantal pilots worden gedraaid.

P30
2019
2022
Op basis van participatief afvalbeleid richten we de manier van afvalinzameling in om te komen tot minimaal 75% afvalscheiding in 2020 en maximaal 100 kilo restafval per inwoner per jaar.

P31
2019
2022
Bij het plaatsen van afvalbakken in recreatiegebieden onderzoeken we de mogelijkheid om bij de bron te scheiden. We voeren, in samenwerking met scholen en de wijkregisseurs, zwerfafvalacties uit. 

P32
2019
2022
We ondersteunen educatieprojecten en initiëren voorlichtingscampagnes op het gebied van (zwerf)afval en hondenpoep.

P33
2019
2022
We houden toezicht op de uitvoering van het hondenbeleid. Naast de reguliere handhavingstrajecten zetten we in op jaarlijkse voorlichtingscampagnes om het gedrag te beïnvloeden. We monitoren de effecten en beoordelen op basis daarvan of bijstelling van beleid nodig/gewenst is.

Verberg 5 actiepunten

hechten we waarde aan ons erfgoed

We behandelen ons erfgoed met respect. We gaan zorgvuldig om met sloopverzoeken voor beeldbepalende panden. We kijken eerst of er alternatieven zijn voor sloop. We werken de procedure hiervoor verder uit.
Bekijk 1 actiepunt
P34
2018
2022
Voor het behoud van onze monumenten maken we een keer per twee jaar een volledige ronde langs alle monumenten. Onderzocht wordt dan of maatregelen nodig zijn voor behoud van het monument en ter voorkoming van verval. Mochten er plannen zijn voor ontwikkeling van het monument, dan is de eerste stap: ontwikkeling met behoud van. Mocht dat niet lukken, dan wordt onderzocht waaruit de herontwikkeling dan kan bestaan.

Verberg 1 actiepunten

willen we een veilig Teylingen

We stellen een nieuw veiligheidsbeleid op. Dat doen we op basis van de nieuwe strategische verkenning. Het aanpakken van criminaliteit, ondermijning, polarisatie, radicalisering, loverboys, high impact crime en criminele groeperingen hoort onderdeel te zijn van het nieuwe veiligheidsbeleid. Wij zetten in op een sterk en stevig basisteam van de politie in HLT-verband, met behoud van onze wijkagenten. De wijkagent en/of BOA is een laagdrempelig aanspreekpunt voor inwoners. Hij/zij gaat oplossingsgericht aan de slag met de problemen die zijn gemeld door inwoners van de wijk. Om de veiligheid in de wijk te bevorderen, stimuleren we de bereidheid in de buurt om elkaar te helpen en te informeren. We breiden de vuurwerkvrije zones uit op aanvraag van, en in overleg met, inwoners. Vrijwilligers van hulpdiensten worden gewaardeerd. Werving van vrijwilligers blijft belangrijk voor het goed kunnen uitvoeren van vrijwillige taken.
Bekijk 11 actiepunten
P35
2019
In participatie met inwoners en gebaseerd op de strategische verkenning stellen wij het Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023 op. Vanuit dit beleid gaan we werken met jaarplannen, de Veiligheidsjaarplannen. In het veiligheidsbeleid wordt nauw samengewerkt met het sociaal domein, door deelname aan het ontschottings­programma. In de veiligheidsjaarplannen zullen een aantal vaste onderwerpen terugkomen, zoals: 

P36
2019
Het uitvoeren van de KVO’s voor de drie kernen (de KVO Warmond wordt in 2019 ingevoerd).

P37
2018
2022
Het vaststellen van vuurwerkvrije zones (op aanvraag van en in overleg met de omgeving).

P38
2018
2022
Toepassen van BIBOB beleid en sluitingsbeleid drugs.

P39
2019
Actualiseren APV.

P40
2018
Evalueren en nadere keuzes met betrekking tot toezicht en handhaving Koudenhoorn.

P41
2018
We zetten in op vorming van een robuust politieteam voor HLT. Verder houden we in Teylingen blijvend vast aan twee opkomst­locaties: Voorhout en Sassenheim.  

P42
2018
2022
We dragen bij aan c.q. ondersteunen de werving van vrijwilligers bij o.a. politie en(jeugd)brandweer. Daarbij richten we ons niet allen op burgers in de samenleving, maar faciliteren we ook de medewerkers in onze eigen HLT-organisatie lid te worden van bijvoorbeeld de vrijwillige brandweer. 

P43
2019
2020
We starten een pilot Zorg en veiligheid jeugd vanuit de lokale zorg- en veiligheidstafel voor een periode van 2 jaar.

P44
2019
In samenwerking met ketenpartners (o.a. brandweer, politie en hoogheemraadschap) wordt een Integraal Handhavingsbeleid 2019-2022 opgesteld. In dit beleid leggen we voor een periode van vier jaar vast welke onderwerpen in het kader van Bouw- en Woning­toezicht (Wabo), de Algemeen plaatselijke verordening (APV) en de Drank- en horecawet gehandhaafd worden. Ook wordt voorgesteld hoe we handhaven (welke procedure: overleg/ waarschuwing/ vooraankondiging/ besluit). 

P45
2019
2022
We stellen jaarlijkse handhavingsuitvoeringsprogramma’s op, waarin naast de reguliere werkzaamheden zoals geprioriteerd in het handhavingsbeleid, ook de projecten als handhaving Buitengebied, Asbestdaken en het nieuwe uitstallingenbeleid beschreven worden. 

Verberg 11 actiepunten

zorgen we voor een goed bereikbaar Teylingen

Dat geldt voor de auto, fiets en voor het openbaar vervoer. We willen dat inwoners, en met name kinderen, zich makkelijk en veilig kunnen bewegen op straat en naar school kunnen gaan. We willen dat inwoners lang en prettig in de eigen wijk kunnen blijven wonen. Daarom moeten inwoners gemakkelijk gebruik kunnen maken van openbaar vervoer. Er zijn voldoende haltes die geschikt zijn voor alle validen en minder validen van alle leeftijden. De frequentie van het openbaar vervoer mag omhoog. De dorpskernen zijn goed bereikbaar en toegankelijk voor mindervaliden.
We onderzoeken de mogelijkheden om de rondweg zuid in Voorhout van de N444 door te trekken naar Oosthout. Bij grootschalige nieuwbouw in de regio kijken we naar het verbeteren van de ontsluiting van de streek. Dat doen we in samenwerking met omliggende gemeenten. Dat geldt voor de ontsluiting per auto, maar zeker ook per fiets en openbaar vervoer. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid tot het aanleggen van lightrailverbindingen. We nemen het initiatief om regiobreed een convenant duurzame mobiliteit uit te werken. Onderdeel daarvan zijn openbaar vervoersverbindingen en faciliteiten voor toeristen.
We hebben speciale aandacht voor (snelle) fietsverbindingen. We onderzoeken of een fietsverbinding van de Kagertuinen met het fietspad langs de A44 haalbaar is.
Bekijk 5 actiepunten
P46
2019
Er vindt in 2019 een eerste verkenning plaats naar de mogelijkheden van een zuidelijke randweg Voorhout. Afhankelijk van de uitkomsten kan daaraan na 2019 een vervolg worden gegeven.

Bij nieuwe grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen worden in een vroeg stadium de mobiliteitsconsequenties in beeld gebracht. Voor de verschillende vervoerswijzen zal inzichtelijke worden gemaakt wat nodig is om de ontwikkeling aan te laten sluiten bij een duurzaam verkeerssysteem. In 2019 zullen de werkprocessen hiervoor worden uitgewerkt.
Realisatie maatregelen HOV-verbinding Noordwijk – Schiphol als onderdeel van het verhogen van de bereikbaarheid met het OV.

P47
2018
We brengen onze wensen ten aanzien van het huidige bereikbaarheidsniveau van het openbaar vervoer (bus) in beeld (referentie­bepaling OV-bereikbaarheid). Het gaat dan om de toegankelijkheid, frequentie, het halteaanbod en de -dichtheid). Dit als input voor de aanbesteding van de nieuwe concessie van het bus-OV door de provincie Zuid-Holland en de OV-visie die in Holland Rijnland verband wordt opgesteld.
Vanuit de wens het OV-systeem te verduurzamen wordt in regionaal verband gevraagd om een onderzoek naar de mogelijk­heden van lightrailverbindingen. Wij zien erop toe dat in de regio­­nale OV-visie dit thema een plek krijgt en vragen bij Holland Rijnland aandacht voor het lobby-traject dat moet worden ingezet.

P48
2019
De bestaande programma’s vanuit het Programma Ontsluiting Greenport (POG) zijn nog steeds actueel. We blijven hier in 2019 samen met onze regiopartners aan werken. Het gaat daarbij onder meer om:
 • de Duinpolderweg/bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek/Haar lemmermeer;
 • noordelijke verbinding Rijnsburg;
 • knooppunt N443: Piet Gijzenbrug.

P49
2019
2022
We stellen het Actieplan Fiets op, waarin de maatregelen voor de komende jaren zijn vastgelegd. Dit plan is van belang voor zowel het verduurzamen van het netwerk in de vorm van verbindingen en de uitvoering daarvan, alsook voor het verhogen van de verkeersveiligheid op dit netwerk. In 2019 zal dit plan worden opgesteld, na 2019 zal het worden gerealiseerd.

P50
2019
Er is een parkeeronderzoek gepland. In de komende jaren zullen deze tellingen periodiek worden herhaald.

Verberg 5 actiepunten

maken we de wegen veiliger waar dat nodig is

We pakken voortvarend de inventarisatie van eventueel nieuwe verkeersknelpunten op. In overleg en samenwerking met inwoners voeren we oplossingen / structurele verbeteringen door van bekende en nieuwe verkeersknelpunten. De verbetering van fietspaden wordt tot een speerpunt van het beleid gemaakt.
Bekijk 1 actiepunt
P51
2019
Om vragen en aandachtspunten ten aanzien van de infrastructuur te kunnen beantwoorden, is inzicht nodig in het gebruik van die infrastructuur. Ook in het kader van de verkeersveiligheid is het hebben van een dergelijk inzicht noodzakelijk.
Als gemeente voeren we momenteel incidenteel monitorings­onderzoek uit. Mede vanuit de wens om meer datagedreven te werken, is het verzamelen van data/gegevens daarin de eerste stap. In 2019 staat er een onderzoek naar verkeersgebruik van onze wegen (verkeerstellingen) gepland.
Het ontwikkelen van nieuwe educatieve en/of voorlichtingscampagnes wordt integraal meegenomen bij de geplande herinrichting­en en bij opstelling van nieuw beleid. 

Verberg 1 actiepunten