Ondernemend en bruisend Teylingen
Ondernemend en bruisend Teylingen

Ondernemend en bruisend Teylingen

Wij staan voor 

een vitale economie in een vitale streek. Voor een goed en veilig vestigingsklimaat voor starters en ervaren ondernemers, zowel lokaal als regionaal. We omarmen en stimuleren een circulaire economie en stimuleren werkgelegenheid. We staan voor levendige en bedrijvige centra in de dorpen en voor winkelgebieden die levensvatbaar zijn. We volgen trends in de samenleving, met oog voor de invloed van digitalisering. We zijn trots op de toeristische parels van Teylingen en geven daar bekendheid aan. We zorgen dat onze inwoners en toeristen kunnen genieten van het moois dat Teylingen biedt. Een goede (digitale) infrastructuur vinden we belangrijk. 

Ambitie

Ruimte voor ondernemerschap staat voor ons college voorop. De samenleving en ondernemers hebben ruimte nodig om te ondernemen en kansen te benutten. Wij zien onze rol vooral in het creëren van goede randvoorwaarden om te ondernemen en duurzame ontwikkelingen te faciliteren. En dit houdt niet op bij onze gemeentegrenzen. Wij zetten dan ook vol in op samenwerking in de regio met de Economic Board Duin- en Bollenstreek. Een samenwerking met en door ondernemers, waarbij gemeenten projecten faciliteren en partner zijn. Goede randvoorwaarden creëren we met stevige centrumvisies, met het leggen van relaties tussen onderwijs en arbeidsmarkt, aandacht voor de fysieke en digitale infrastructuur en stimuleren van duurzaam handelen. Tot slot gaan wij zorgen voor één aanspreekpunt waar ondernemers met al hun vragen terecht kunnen.  

Speerpunten

  • We leveren een bijdrage aan de uitvoering van de regionale economische agenda via de Economic Board
  • We sluiten intentieovereenkomsten met werkgevers af om arbeidsplaatsen te creëren
  • We stellen voor de drie kernen integrale centrumvisies op, inclusief uitvoeringsagenda’s
  • We zorgen voor gezellige winkelcentra met goede parkeervoorzieningen
  • We stimuleren en ondersteunen ondernemers die investeren in innovatie en verduurzaming
  • Eén aanspreekpunt voor ondernemers in onze organisatie

Daarom

klik op het onderwerp om naar de toelichting te scrollen

zetten we de regionale economische agenda actief voort

De economie van Teylingen is en blijft sterk verbonden met onze regio, of het nu gaat om bijvoorbeeld detailhandel, bedrijven op onze bedrijventerreinen, horeca, of agrarische ondernemingen. We zetten dan ook de economische stimuleringsactiviteiten voort uit de recent vastgestelde Economische Agenda Duin- en Bollenstreek. We vinden het passen bij de schaal van Teylingen dat wij een actieve rol (blijven) spelen in de regio. Denk daarbij aan de Greenport, Mobiliteit, Regionaal Toerisme, Regiomarketing en dergelijke.
We onderzoeken of er draagvlak is voor een regionale detailhandelsvisie.
Bekijk 3 actiepunten
O1
2018
2022
We ondersteunen en faciliteren de Economic Board bij de uitvoe­ring van de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek. 

O2
2018
2022
Dit doen we door een financiële bijdrage te verstrekken en actief deel te nemen aan projecten waar de gemeenten partner zijn zoals bijvoorbeeld het Ondernemershuis, Bereikbaarheid en Onderwijs & Arbeidsmarkt.

O3
2019
We zetten in op de totstandkoming van een regionale detailhandels­visie.

Verberg 3 actiepunten

stimuleren we werkgelegenheid

We houden goed in de gaten hoe de werkgelegenheid in de diverse sectoren zich ontwikkelt in onze gemeente en regio. We stimuleren initiatieven die de relatie verbeteren tussen onderwijs en arbeidsmarkt, zoals ook opgenomen in de regionale Economische Agenda
We sluiten intentieovereenkomsten met werkgevers om arbeidsplaatsen te creëren. Naast reguliere arbeidsplaatsen, gaat het ook om arbeidsplaatsen voor ouderen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We doen dit samen met overheden, ondernemers en onderwijs. We brengen hen samen om werkgelegenheid te stimuleren en initiëren.
Bekijk 2 actiepunten
O4
2019
2022
Op basis van het jaarprogramma van de Economic Board Duin- en Bollenstreek bepalen we of en welke lokale inspanningen aanvullend gewenst zijn om doelen op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt te verwezenlijken.

O5
2019
2022
We sluiten intentieovereenkomsten met werkgevers om arbeids­plaatsen te creëren. Naast reguliere arbeidsplaatsen gaat het ook om arbeidsplaatsen voor ouderen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We doen dit samen met overheden, ondernemers en onderwijs. We brengen hen samen om werkgelegenheid te stimuleren en initiëren.

Verberg 2 actiepunten

ontwikkelen we voor alle centra een integrale visie

In deze centrumvisies maken we keuzes die recht doen aan een levendig centrum en de verschuiving van kopen naar beleven. We zijn trots op onze winkelcentra met regionale aantrekkingskracht. We zorgen daarom voor goede bereikbaarheid in combinatie met aantrekkelijkheid. Hiervoor kijken we naar verkeerscirculatie, parkeren, parkeernormen en openbaar vervoer. Ook onderzoeken we of, en hoe, een goed ruimtelijk ontwerp en balans in (woon)functies hieraan bijdragen. We starten snel met het opstellen van deze centrumvisie in samenspraak met ondernemers, inwoners en bezoekers. Doel is dat de winkelgebieden en pleinen ook op de lange termijn aantrekkelijk blijven.
Bekijk 2 actiepunten
O6
2018
2019
We ontwikkelen drie centrumvisies, waarin staat wat fysiek-ruimtelijk en beleidsmatig nodig is om ambities rond onze centra te verwezenlijken. Als onderdeel van de drie centrumvisies wordt een detailhandelsvisie opgesteld.
 

2019
2022
Op basis van de op te stellen centrumvisies formuleren we een meerjarige uitvoeringsagenda, inclusief de uitvoeringsagenda detailhandel. Eventuele beleidswijzigingen die voortkomen uit de centrumvisies/detailhandelsvisie voeren we door, voor zover die geen budgettaire consequenties hebben.

Verberg 2 actiepunten

stimuleren we een integrale benadering van de leefomgeving

Zo kunnen ondernemers bijvoorbeeld een rol spelen bij het bestrijden van eenzaamheid, door ontmoeten te bevorderen.
Bekijk 1 actiepunt
O7
2018
2022
Ondernemers kunnen een bijdrage leveren aan het bevorderen van ontmoeting en bestrijden van eenzaamheid. Vanuit het perspectief van maatschappelijk verantwoord ondernemen vragen wij hen om aandacht hiervoor, bijvoorbeeld door zich in te zetten voor activiteiten of evenementen die ontmoeting stimuleren.
 

Verberg 1 actiepunten

actualiseren we de detailhandelsvisie

Daarbij kijken we niet alleen naar economie en detailhandel, maar ook naar de verblijfssfeer.
We spelen actief in op maatschappelijke ontwikkelingen. In het kader van prettig wonen, verkeersveiligheid en duurzaamheid faciliteren we de ontwikkeling van centrale punten, pick up points, waar inwoners online bestelde producten kunnen ophalen. Zo beperken we het aantal verkeersbewegingen. Waar deze toch nodig/onvermijdbaar zijn, stimuleren we het gebruik van elektrisch vrachtvervoer.

bevorderen we jaarrond aandacht voor toerisme

Teylingen is niet alleen een oase voor toeristen. Het groen, de plassen en de bloemen maken onze gemeente ook een heerlijke plek om te wonen. We faciliteren het duurzame water- en dagtoerisme, de ontwikkeling van slecht weer voorzieningen en werken samen met de regio. We ontwikkelen onze openbaar vervoersvoorzieningen met voorzieningen voor toeristen. We promoten de toeristische mogelijkheden in Teylingen en de Duin- en Bollenstreek. We koesteren en ontwikkelen parels zoals de Ruïne van Teylingen en de Kagerplassen. We vinden de bedrijvigheid die toerisme met zich meebrengt belangrijk, maar bewaken dat de hoeveelheid past bij onze gemeente en regio. We houden aandacht voor de leefbaarheid.
Bekijk 6 actiepunten
O8
2018
2022
We geven onverminderd:
  • uitvoering aan het gebiedsprogramma Bloeiende Bollenstreek en regionale samenwerking in het kader van Leidse Ommelanden en het Hollands-Utrechts plassengebied
  • steun aan de uitvoering van de businesscase Regiomarketing binnen de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek.

O9
2018
We organiseren een bijeenkomst met stakeholders op het gebied van promotie & marketing, recreatie en toerisme om te bepalen wat er noodzakelijk is en wie wat moet doen om het jaar rondtoerisme te bevorderen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar promotie en marketing, toeristische attracties, evenementen, slecht weer voorzieningen en duurzaam water- en dagtoerisme.
 

2019
Afhankelijk van de resultaten van de bijeenkomst ontwikkelen we samen met onze partners en in samenhang met regionale ontwikkelingen een visie op verblijfsrecreatie en op de promotie van Warmond, Sassenheim en Voorhout. 

2020
2022
Het spreekt voor zich dat aan de visies (meerjarige) uitvoeringsprogramma’s worden gekoppeld.

2019
2020
We gaan een uitvoeringsprogramma Verblijfsrecreatie opstellen. 

2018
2019
Het behoud, het benutten en het verder ontwikkelen van ons erfgoed heeft onze aandacht. De ruïne van Teylingen is hierin een voorbeeld die we als parel van Teylingen en de Duin- en Bollenstreek willen ontwikkelen. De tuinen van de ruïne bieden moge­lijkheden om onze identiteit als Bollenstreek te bestendigen en  daarnaast jaarrond toeristisch en cultureel aanbod aan te bieden. 

Verberg 6 actiepunten

zetten we ons in voor een goed ondernemersklimaat

We stimuleren innovatie en verminderen de regeldruk. We zorgen voor een goed, veilig en duurzaam vestigingsklimaat, zowel voor starters als voor ervaren ondernemers. We geven MKB-bedrijven en lokale/regionale aanbieders meer kansen bij gemeentelijke aanbestedingen.
We gaan door met het citymanagement en verbreden deze functie naar de hele gemeente. Het citymanagement werkt samen met vertegenwoordigers van bedrijventerreinen en ondernemersorganisaties een plan uit om de hoeveelheid bedrijfsafval te verkleinen en efficiënt en circulair te verwerken.
De vorm, inhoud en (co-)financiering van het citymanagement stellen we vooraf vast. We benoemen een medewerker uit de huidige organisatie als bedrijfscontactfunctionaris om de gemeente toegankelijker te maken voor ondernemers.
Bekijk 7 actiepunten
O10
2018
2022
We stimuleren en ondersteunen ondernemers die investeren in innovatie en verduurzaming. We doen dit onder andere via het innovatiefonds van de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek, het oprichten van een duurzaamheidsmaatschappij Teylingen (DMT), de Duurzaamheidsprijs en de projecten van het programmabureau Greenport zoals het project Vitale Teelt.
 

2019
We stimuleren de ontwikkeling van Keurmerken Veilig Ondernemen per kern. 

2020
Op basis van (o.a.) de te ontwikkelen kernenvisies, de gesprekken met partners en de te ontwikkelen Keurmerken Veilig Ondernemen optimaliseren we het beleid daar waar nodig.

O11
2018
2022
We geven bij inkooptrajecten lokale ondernemers zo veel als juridisch mogelijk de kans op gunning. 

2019
We voeren een analyse uit van de regeldruk in Teylingen.

O12
2018
We maken nieuwe, meerjarige afspraken over de rol van city­management. 

O13
2018
De functie van bedrijfscontactfunctionaris wordt ingebed in het team Informatiecentrum.

Verberg 7 actiepunten

dragen we zorg voor een open en vitaal buitengebied

Het buitengebied is een groot en belangrijk onderwerp waarover we met de hele raad en alle betrokkenen willen spreken. We ondersteunen de werkzaamheden van GOM. We vinden de levensvatbaarheid van de bollen-, agrarische- en recreatieve sector belangrijk, net als mooi wonen in het groen. Kleinschalige woonvormen horen daarbij.
Bekijk 1 actiepunt
O14
2018
2022

We geven onverminderd steun aan de herstructurering van de Greenport en ondersteunen de GOM bij de invulling van de opgave. We participeren in de realisatie van de doelstellingen van de GOM op het gebied van het ontwikkelen van GOM-woning­en, het tegengaan van verrommeling en het verbeteren van het landschap.

Verberg 1 actiepunten

faciliteren we bedrijven die bijdragen aan een circulaire economie

We zetten de ontwikkeling van de circulaire economie met kracht voort. Dat doen we in samenwerking met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en ook binnen de eigen gemeente. Waar we kunnen ondersteunen we bedrijven die kunnen bijdragen op gebied van circulaire economie.
Bekijk 7 actiepunten
O10
2018
2022
We stimuleren en ondersteunen ondernemers die investeren in innovatie en verduurzaming. We doen dit onder andere via het innovatiefonds van de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek, het oprichten van een duurzaamheidsmaatschappij Teylingen (DMT), de Duurzaamheidsprijs en de projecten van het programmabureau Greenport zoals het project Vitale Teelt.
 

2019
We stimuleren de ontwikkeling van Keurmerken Veilig Ondernemen per kern. 

2020
Op basis van (o.a.) de te ontwikkelen kernenvisies, de gesprekken met partners en de te ontwikkelen Keurmerken Veilig Ondernemen optimaliseren we het beleid daar waar nodig.

O11
2018
2022
We geven bij inkooptrajecten lokale ondernemers zo veel als juridisch mogelijk de kans op gunning. 

2019
We voeren een analyse uit van de regeldruk in Teylingen.

O12
2018
We maken nieuwe, meerjarige afspraken over de rol van city­management. 

O13
2018
De functie van bedrijfscontactfunctionaris wordt ingebed in het team Informatiecentrum.

Verberg 7 actiepunten

stimuleren we de bloei van bestaande bedrijventerreinen

We gaan uit van de kracht van bestaande bedrijventerreinen. We zien een permanent proces van herstructureren en het tot bloei komen van deze bedrijventerreinen. Op deze terreinen ondersteunen we duurzaamheidsmaatregelen van bedrijven en de vestiging van niet milieuvervuilende bedrijven. Uitgangspunt is: geen nieuwe bedrijventerreinen.
Bekijk 2 actiepunten
O15
2018


In samenwerking met de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek wordt een kwalitatieve regionale bedrijventerreinenanalyse opgesteld.  

2019
Op basis van de uitkomsten van deze analyse wordt een bedrijven­terreinenvisie opgesteld. Hierbij worden ook thema’s als leegstand, duurzaamheid, herstructurering, veiligheid en parkeren betrokken. Deze visie fungeert dan meteen als ons uitgangspunt voor een regionale bedrijventerreinenvisie. Aan de visie wordt een uitvoeringsstrategie gekoppeld.

Verberg 2 actiepunten

faciliteren we de (digitale) infrastructuur

Mobiliteit en connectiviteit is een belangrijke voorwaarde voor een goed vestigingsklimaat. We zetten ons in voor een goede ontsluiting van woonwijken en bedrijventerreinen en kijken hiernaar vanuit een regionale context.
Bij verdergaand digitaliseren blijven we rekening houden met personen die digitaal niet vaardig zijn en bieden we analoge ondersteuning. Oftewel: digitaal waar het kan, analoog waar het moet.
Snel internet zien we als een basisvoorziening die we willen faciliteren.
Bekijk 1 actiepunt
O16
2022
De ambitie is om uiterlijk in 2022 voor alle inwoners en bedrijven een internetsnelheid van minimaal 30Mb download beschikbaar te hebben.

Verberg 1 actiepunten