Duurzaam denken en doen
Duurzaam denken en doen

Duurzaam denken en doen

Wij staan voor 

het respectvol en verantwoord omgaan met mensen, grondstoffen, energie en geld. Wij willen dat ook de generaties na ons prettig kunnen leven in Teylingen. Daarom is duurzaam denken en doen de standaard in al het werk van de gemeente. We richten onze interne processen hierop in.
Een duurzame manier van leven is niet vrijblijvend en kunnen we alleen samen realiseren. In 2030 functioneert Teylingen als lokale overheid volledig duurzaam. Daarmee vervullen we als overheid een voorbeeldrol. We stimuleren en faciliteren bedrijven en inwoners waar we dat kunnen om ons voorbeeld te volgen. Wij gaan daarbij uit van de kracht van initiatieven uit het bedrijfsleven en de samenleving.

Ambitie

Onze ambitie is om als gemeente Teylingen in 2030 volledig duurzaam te zijn. Een duurzame manier van denken, werken en leven. Wij gaan uit van de kracht van onze inwoners, ondernemers en instellingen om ideeën en plannen te bedenken die bijdragen aan de duurzaamheid van onze samenleving. We stimuleren en faciliteren bedrijven en inwoners die zich hiervoor inzetten. Naast de waarde voor het milieu en samenleving leiden deze initiatieven in het gunstigste geval tot economische impulsen.

Speerpunten

 • Uitvoering van het regionaal energieakkoord
 • Oprichting van de duurzaamheidsmaatschappij Teylingen
 • In 2020 minimaal 100.000 zonnepanelen op bedrijfsdaken in onze gemeente
 • Uitbreiding van de laadpaalinfrastructuur voor elektrische auto’s
 • We voeren een klimaatstresstest uit en nemen maatregelen uit op de terreinen waar dat nodig is
 • We maken ons eigen vastgoed gasloos en energieneutraal en verduurzamen ons wagenpark
 • Bij de afvalinzameling richten we ons op minimaal 75% afvalscheiding in 2020 en maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar  

Daarom

klik op het onderwerp om naar de toelichting te scrollen

gaan we door met het realiseren van het Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025

We voeren het door ons ondertekende Energieakkoord Holland Rijnland uit. Daartoe stellen we ook de komende jaren capaciteit en middelen beschikbaar.
Bekijk 1 actiepunt
D1
2018
2022
We voeren het programma Energieakkoord Holland Rijnland uit samen met alle partnerpartijen. We volgen daarbij de indeling van dit Energieakkoord in zes te onderscheiden uitvoeringslijnen:
 • Energiebesparing
 • Mobiliteit
 • Zon op daken
 • Ruimte en Energie
 • Warmte
 • Greenports
We sluiten aan bij de uitvoeringsprogramma’s die regionaal worden ontwikkeld en uitgevoerd. 

Verberg 1 actiepunten

richten we een Duurzaamheidsmaatschappij Teylingen op

We zetten de oprichting van de Duurzaamheidsmaatschappij Teylingen met kracht voort. Deze maatschappij faciliteert en initieert duurzaamheidsprojecten in de Teylingse samenleving en ontwikkelt zich als een kennisplatform voor duurzaamheidsvragen. Zij speelt een actieve en aanjagende rol bij de uitvoering van ons duurzaamheidsbeleid.
Bekijk 1 actiepunt
D2
2019
2022
We richten een duurzaamheidsmaatschappij Teylingen (DMT) op met het voornemen om vanaf 2019 operationeel bij te dragen aan een duurzaam bedrijfsleven. Eén ambitie is om in 2020 minimaal 100.000 zonnepanelen op bedrijfsdaken van Teylingse bedrijven geplaatst te hebben. 

Doelstelling 6 in de door de raad aangenomen motie programma duurzaamheid

Verberg 1 actiepunten

maken we een Duurzaamheidsmeter 2018-2022

De komende jaren willen we grote slagen maken in het verduurzamen van onze samenleving. Daarom moeten we weten wat er tot op heden is bereikt, en in gang is gezet. Dan kunnen we op de juiste plekken de juiste maatregelen nemen: meten is weten. Daarom introduceren we als vervolg op de Duurzaamheidsagenda de Duurzaamheidsmeter. De meter geeft om te beginnen inzicht in waar we nu staan en waar we duurzaamheidswinst kunnen boeken. In de komende jaren geeft de Duurzaamheidsmeter tot op wijkniveau aan welke stappen we maken. Bij het opzetten van de meter betrekken we onze inwoners, bedrijven, verenigingen, stichtingen en maatschappelijke organisaties. We gebruiken de Duurzaamheidsmeter om te motiveren en stimuleren, en om actief voorlichting te geven over duurzaamheid.
Bekijk 1 actiepunt
D3
2018
2022
We voeren een duurzaamheidsmeter 2018-2022 in als basis voor uitvoeringsplannen. We willen daarmee de komende jaren doelgerichte en toetsbare plannen gaan maken, die we tot op wijkniveau kunnen uitvoeren en waarvan we ook op wijkniveau de resultaten kunnen zien. 

Doelstelling 18 in de door de raad aangenomen motie programma duurzaamheid

Verberg 1 actiepunten

benutten we alle duurzame energiebronnen die bijdragen aan de energietransitie

Dat geldt voor zonneweides en aardwarmte, maar ook windturbines zijn nodig voor de energietransitie. Windturbines van 175 meter hoog horen niet in stedelijk gebied. We zijn voor windturbines en zonneweides als die zorgvuldig worden ingepast, met aandacht voor de natuurwaarden. Zorgvuldig inpassen betekent niet alleen ruimtelijk in het landschap, maar ook maatschappelijk. Dus inpassen in overleg met omwonenden en inwoners, die ook financieel moeten kunnen participeren in de energievoorziening. Alternatieve energiebronnen met minstens hetzelfde milieurendement, maar met minder overlast, hebben altijd de voorkeur.
In het kader van de energietransitie gaan we in overleg met netwerkbedrijven (en de regio) om plannen te maken voor de uitfasering van aardgas in bestaande woningen. We maken afspraken met woningbouwcorporaties en VvE’s over mogelijkheden tot snellere verduurzaming van het bestaande woningenbestand.
Wij stimuleren inwoners om duurzame maatregelen te nemen. Daarom verstrekken we onder andere duurzaamheidsleningen. Ook bij monumenten moeten energieopwekkende maatregelen mogelijk zijn. Daarbij geldt een goede inpassing in het straatbeeld. Daarnaast stimuleren we de realisatie van een goede oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen.
We voeren voor Teylingen een klimaatstresstest uit.
Bekijk 8 actiepunten
D4
2019
We gebruiken het Energieakkoord Holland Rijnland en de uitvoering­sorganisatie als platform om versnelling en opschaling van activiteiten te organiseren om alle mogelijke energiebronnen die beschikbaar zijn of komen in te zetten bij de realisatie van onze energietransitie.

D5
2019
We stellen inventarisaties en plannen op om de inzet van alle duurzame vormen van energie in gemeentelijk en regionaal verband integraal in te zetten.

D6
2019
We nemen deel aan het regionale programma Energieakkoord en meer specifiek het programma Duurzame mobiliteit. Dit leidt op korte termijn tot maatregelen op het gebied van laadpaalinfrastructuur en deelauto’s. Bij het realiseren van extra laadpunten om elektrisch rijden te stimuleren, sluiten we aan bij de activiteiten (bijvoorbeeld laadkaart) die momenteel door HR worden uitgewerkt. Verder kijken we naar de mogelijkheden om in een aantal gevallen laadpalen uit te voeren in combinatie met AED’s.

Naast elektrische voertuigen is ook de deelauto aan een opmars bezig. In Holland Rijnland-verband stellen we beleid op dat we lokaal verder kunnen invullen.

D7
2019
We werken een plan uit voor het zorgvuldig (maatschappe­lijk) inpassen van duurzame energiebronnen (zonneweides en windturbines) in de openbare ruimte.

D8
2019
Het aanbrengen van energieopwekkende voorzieningen bij monumen­ten moet mogelijk zijn met respect voor de monumentale status. We zullen bestaande beleidsregels tegen het licht houden en bezien of daarin onnodige belemmeringen zijn. In voorkomende gevallen beoordelen wij casuïstiek de situatie als daar aanleiding voor is.

D9
2019
Bij het verstrekken van duurzaamheidsleningen zetten we in op beschikbaarheid en benutting van doelgroepgerichte financiering.

D10
2019
We voeren de klimaatstresstest uit en nemen maatregelen daar waar de test onvoldoende scoort.

D11
2019
We onderzoeken alternatieve duurzame maatregelen voor de opvang/ afvoer van regenwater en passen deze toe waar mogelijk. Het nieuwe handboek Inrichting openbare ruimte wordt hierbij de leidraad. Dit betekent dat in het handboek duurzame oplossingen worden voorgeschreven, zowel wat betreft gebruik van materiaal (waterdoorlatend) als de inrichting (via verharding naar open water). Doel van de inrichting is ook om het beheer te verduurzamen.

Verberg 8 actiepunten

geven we zelf het goede voorbeeld

We blijven Fairtrade gemeente en ons vastgoed is in 2030 energieneutraal. Duurzaamheid is ook het uitgangspunt bij inkoop (maatschappelijk verantwoord), bij straatverlichting, bij de samenstelling van ons wagenpark en bij investeringen en leningen.
Bekijk 3 actiepunten
D12
2019
2030
We ontwikkelen meerjarenplannen om ons eigen vastgoed energie­neutraal en gasloos te maken en sluiten daarbij aan bij het huidige planmatige onderhoud, zoals opgenomen in het Meerjarig Onderhoudsprogramma (MOP).

Doelstelling 4 in de door de raad aangenomen motie programma duurzaamheid

D13
2019
2025
We verduurzamen van het gemeentelijk wagenpark. Verder spreekt het voor zich dat we zorgen voor zo duurzaam mogelijk verbruik en inkoop van duurzame energie. 

Doelstelling 2 in de door de raad aangenomen motie programma duurzaamheid

D14
2019
We gaan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en stellen daarvoor een MVI-coördinator aan.

Verberg 3 actiepunten

beschouwen we afval als grondstof

De hoeveelheid afval per inwoner van Teylingen voldoet nog niet aan de landelijke doelstelling. Die doelstelling is: in 2020 een afvalscheiding van huisvuil van 75% en maximaal 100 kg restafval per persoon per jaar. Inwoners kunnen zo’n 80% van hun restafval scheiden. Dit levert grondstoffen, energie, een schoner milieu en een besparing op. In 2018 bereiden we – aan de hand van een nieuw afvalbeleidsplan - een besluit voor over hoe we in 2020 samen minimaal 75% restafval scheiden. We bouwen daarbij verder op eerdere suggesties. Ook bevragen we het burgerpanel en staan we open voor nieuwe, innovatieve ideeën en suggesties om te komen tot een zo klein mogelijke hoeveelheid restafval.
Daarnaast zetten we ook hier in op educatie en voorlichting, net als bij zwerfafval en hondenpoep.
Bekijk 2 actiepunten
D15
2020
Op basis van participatief afvalbeleid richten we de manier van afvalinzameling in om te komen tot minimaal 75% afvalscheiding in 2020 en maximaal 100 kilo restafval per inwoner per jaar.

D16
2019
2022
We voeren educatieprojecten en voorlichtingscampagnes uit op het gebied van afvalscheiding aan de bron, (zwerf)afval en hondenpoep.

Verberg 2 actiepunten