Prettig wonen voor iedereen
Prettig wonen voor iedereen

Prettig wonen voor iedereen

Wij staan voor 

een schone en veilige, groene en duurzame leefomgeving. Voor ouderen en jongeren, voor ondernemers en kwetsbaren, voor gezinnen en alleenstaanden: voor iedereen. Ons uitgangspunt is een sociaal inclusieve samenleving.
We sluiten aan bij de woonbehoefte van inwoners en hechten belang aan leefbare en levendige wijken en een goede bereikbaarheid. We vertrouwen op de eigen verantwoordelijkheid van mensen en streven naar grote betrokkenheid van inwoners, ondernemers en maatschappelijke partijen. We sluiten aan bij trends en ontwikkelingen in de maatschappij.
Waar wij zelf invloed kunnen uitoefenen, treden we vlot en daadkrachtig op. Waar dat niet kan, behartigen wij de belangen van onze inwoners actief.

Daarom

klik op het onderwerp om naar de toelichting te scrollen

maken we prettig wonen mogelijk voor iedereen

We bevorderen in Teylingen een betere doorstroming en een nieuw en onderscheidend woningaanbod. Zo zorgen we dat iedereen prettig kan wonen. Denk aan jongeren, starters en ouderen die (levensloopbestendig) willen wonen in de eigen woonplaats. Aan inwoners die willen wonen zónder auto, aan spoedzoekers of bewoners van sociale huur- en koopwoningen.
We benutten maximaal de mogelijkheden om woonruimtes in eerste instantie aan Teylingers toe te wijzen. Ook startersleningen zetten we voort.
We focussen ons niet alleen op de lange- en middellange termijn. De woningdruk is toegenomen. Daarom zoeken we voor de korte termijn naar innovatieve woonvormen, tijdelijke of modulaire bouw voor verschillende doelgroepen.
We streven een diversiteit aan woonvormen na. Zorgvuldigheid, kwaliteit en goede ruimtelijke ordening staan steeds voorop.
We bespreken op korte termijn met alle raadspartijen de ruimtelijke- en maatschappelijke invulling van de Boekhorstpolder. Dat doen we in samenspraak met alle betrokken stakeholders, ook in het kader van de Omgevingsvisie.
We onderzoeken de ontwikkelingsmogelijkheden van stationslocatie Voorhout.

herijken we het bestaande huisvestings- en parkeerbeleid

De dynamiek in de huizenmarkt is veranderd. Naast woningcorporaties zien we bijvoorbeeld steeds meer institutionele beleggers die ook (sociale)huurwoningen beheren. Maatschappelijke trends als het delen van een woning, Tiny Houses en WikiHouses hebben hun intrede gedaan. We verwerken deze ontwikkelingen in nieuw beleid. Daarbij onderzoeken we de parkeerbehoefte en parkeernormen in relatie tot nieuwe woonvormen en planontwikkelingen.

bouwen we duurzaam

Gasloos bouwen is de norm. We gaan van traditionele woningen naar Nul-op-de-meter woningen en zo snel mogelijk naar Plus-op-de-meter woningen. We gebruiken zoveel mogelijk circulaire materialen. We bereiken hoge isolatiewaarden met gebruik van duurzame materialen. We gaan uit van een GPR-scoren van ten minste 7 per bouwonderdeel en een score van ten minste 7,5 op het onderdeel energie. We houden in de ontwerpfase rekening met eventuele wensen van nieuwe gebruikers of juist die van bestaande gebruikers. En tijdens de bouw vragen we aannemers om hun bouwafval zoveel mogelijk gescheiden af te voeren.
De locatie Langeveld wordt een voorbeeldproject voor duurzame woningbouw, gericht op diverse doelgroepen. De voorbereiding van dit project start in 2018.

zorgen we voor voldoende recreatievoorzieningen en groen dicht bij huis

Groen en recreatiemogelijkheden in of dicht bij de wijk, dragen bij aan prettig wonen. Ook heeft het een positief effect op de gezondheid, blijkt uit onderzoek. Teylingen is bij uitstek een recreatiegemeente. We versterken en verbinden de recreatiegebieden, de fiets-, wandel- en vaarroutes en de recreatieve voorzieningen in het buitengebied. Dat betekent ook: geen permanente bewoning op campings en bungalowparken. Bij noodzakelijke en urgente situaties begeleiden we mensen die permanent wonen zonder gedoogbeschikking naar andere woonoplossingen.

houden we het landschap open

Het buitengebied is er voor agrarische en recreatieve bedrijvigheid. We voorkomen daar verdringing door niet agrarisch gebonden bedrijven. We ondersteunen de activiteiten van GOM (Greenport Ontwikkelingsmaatschappij) en hechten belang aan goede inpassing van woningen in het buitengebied. Zo blijft het open karakter van het gebied behouden en blijven verkeersstromen beheersbaar. Dat betekent ook dat we geen majeure woningbouwprojecten uitvoeren in het buitengebied. Een open buitengebied is ook voor inwoners belangrijk om van te genieten.

versterken we de biodiversiteit

Biodiversiteit is de verscheidenheid aan planten- en diersoorten in een gebied. We willen dat onze gemeente ook een prettige en leefbare omgeving is voor volgende generaties. Daarom vergroten we zoveel mogelijk de diversiteit aan planten en dieren in het Teylings landschap. We betrekken hierbij onze inwoners en versterken de groene leefomgeving in de wijken. Operatie Steenbreek (‘tegel eruit, plant erin’) blijven we actief ondersteunen om de gevolgen van wateroverlast te verkleinen.
We werken uit hoe wij de kwaliteit van natuur en landschap kunnen versterken, bijvoorbeeld door het aanbrengen van landschapselementen, het aanplanten van kwalitatief goede groenstroken of door meer ruimte te geven aan een niet maaien beleid. Daarnaast onderzoeken we wat we kunnen doen om de situatie van de insectenpopulatie te verbeteren, denk aan het terugdringen van het gebruik van landbouwgiffen en bestrijdingsmiddelen.

beperken we overlast zoveel als mogelijk

Overlast kan vele vormen hebben. Denk aan vliegtuig- en verkeerslawaai, verkeer, fijnstof of rommel en geluidsoverlast in de openbare ruimte. Maar ook burenoverlast kan reden zijn voor irritatie. Daar waar het woongenot ernstig aangetast wordt, oefenen we actief onze invloed uit om dergelijke hinder te beperken.
Een goede luchtkwaliteit is onlosmakelijk verbonden met prettig wonen. We gaan de luchtkwaliteit periodiek meten en waar nodig nemen we maatregelen.

vergroten we de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijken

Mensen blijven langer thuis wonen, ook als zij ouder zijn. Voorzieningen dicht in de buurt zijn dan belangrijk: van terrasje tot buurtkamer en buurtsuper. Ook voor kinderen en jongeren vinden we plekken om te spelen of elkaar te ontmoeten van belang. Prettig wonen betekent zo voor ieder mens wat anders. Wij faciliteren waar mogelijk (buurt)initiatieven uit de wijken om dit soort plekken te creëren.

zorgen we voor een schone leefomgeving

Het schoonhouden van de buitenruimte is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners, bedrijven, instellingen en de gemeente. Waar mogelijk verwerken we het afval dat vrijkomt in de buitenruimte tot grondstoffen voor nieuwe producten. Denk aan blad- en groenafval dat vrijkomt bij het onderhouden van plantsoenen en het schoonhouden van de straten.
We vragen onze inwoners op een duurzame manier om te gaan met het verwijderen van hun afval. Inwoners moeten het afval op een makkelijke manier kwijt kunnen. Daar richten we de wijze van afvalinzameling op in.
We plaatsen ook afvalbakken in de recreatiegebieden. We sporen veroorzakers van zwerfafval en overlast door hondenpoep aan dit afval zelf op te ruimen. Daarbij gebruiken we educatieprojecten en campagnes. We zorgen voor voldoende hondenuitlaat-plaatsen en een adequaat hondenbeleid. We ondersteunen en belonen vrijwilligers die zwerfafval opruimen.

hechten we waarde aan ons erfgoed

We behandelen ons erfgoed met respect. We gaan zorgvuldig om met sloopverzoeken voor beeldbepalende panden. We kijken eerst of er alternatieven zijn voor sloop. We werken de procedure hiervoor verder uit.

willen we een veilig Teylingen

We stellen een nieuw veiligheidsbeleid op. Dat doen we op basis van de nieuwe strategische verkenning. Het aanpakken van criminaliteit, ondermijning, polarisatie, radicalisering, loverboys, high impact crime en criminele groeperingen hoort onderdeel te zijn van het nieuwe veiligheidsbeleid. Wij zetten in op een sterk en stevig basisteam van de politie in HLT-verband, met behoud van onze wijkagenten. De wijkagent en/of BOA is een laagdrempelig aanspreekpunt voor inwoners. Hij/zij gaat oplossingsgericht aan de slag met de problemen die zijn gemeld door inwoners van de wijk. Om de veiligheid in de wijk te bevorderen, stimuleren we de bereidheid in de buurt om elkaar te helpen en te informeren. We breiden de vuurwerkvrije zones uit op aanvraag van, en in overleg met, inwoners. Vrijwilligers van hulpdiensten worden gewaardeerd. Werving van vrijwilligers blijft belangrijk voor het goed kunnen uitvoeren van vrijwillige taken.

zorgen we voor een goed bereikbaar Teylingen

Dat geldt voor de auto, fiets en voor het openbaar vervoer. We willen dat inwoners, en met name kinderen, zich makkelijk en veilig kunnen bewegen op straat en naar school kunnen gaan. We willen dat inwoners lang en prettig in de eigen wijk kunnen blijven wonen. Daarom moeten inwoners gemakkelijk gebruik kunnen maken van openbaar vervoer. Er zijn voldoende haltes die geschikt zijn voor alle validen en minder validen van alle leeftijden. De frequentie van het openbaar vervoer mag omhoog. De dorpskernen zijn goed bereikbaar en toegankelijk voor mindervaliden.
We onderzoeken de mogelijkheden om de rondweg zuid in Voorhout van de N444 door te trekken naar Oosthout. Bij grootschalige nieuwbouw in de regio kijken we naar het verbeteren van de ontsluiting van de streek. Dat doen we in samenwerking met omliggende gemeenten. Dat geldt voor de ontsluiting per auto, maar zeker ook per fiets en openbaar vervoer. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid tot het aanleggen van lightrailverbindingen. We nemen het initiatief om regiobreed een convenant duurzame mobiliteit uit te werken. Onderdeel daarvan zijn openbaar vervoersverbindingen en faciliteiten voor toeristen.
We hebben speciale aandacht voor (snelle) fietsverbindingen. We onderzoeken of een fietsverbinding van de Kagertuinen met het fietspad langs de A44 haalbaar is.

maken we de wegen veiliger waar dat nodig is

We pakken voortvarend de inventarisatie van eventueel nieuwe verkeersknelpunten op. In overleg en samenwerking met inwoners voeren we oplossingen / structurele verbeteringen door van bekende en nieuwe verkeersknelpunten. De verbetering van fietspaden wordt tot een speerpunt van het beleid gemaakt.