Ondernemend en bruisend Teylingen
Ondernemend en bruisend Teylingen

Ondernemend en bruisend Teylingen

Wij staan voor 

een vitale economie in een vitale streek. Voor een goed en veilig vestigingsklimaat voor starters en ervaren ondernemers, zowel lokaal als regionaal. We omarmen en stimuleren een circulaire economie en stimuleren werkgelegenheid. We staan voor levendige en bedrijvige centra in de dorpen en voor winkelgebieden die levensvatbaar zijn. We volgen trends in de samenleving, met oog voor de invloed van digitalisering. We zijn trots op de toeristische parels van Teylingen en geven daar bekendheid aan. We zorgen dat onze inwoners en toeristen kunnen genieten van het moois dat Teylingen biedt. Een goede (digitale) infrastructuur vinden we belangrijk. 

Daarom

klik op het onderwerp om naar de toelichting te scrollen

zetten we de regionale economische agenda actief voort

De economie van Teylingen is en blijft sterk verbonden met onze regio, of het nu gaat om bijvoorbeeld detailhandel, bedrijven op onze bedrijventerreinen, horeca, of agrarische ondernemingen. We zetten dan ook de economische stimuleringsactiviteiten voort uit de recent vastgestelde Economische Agenda Duin- en Bollenstreek. We vinden het passen bij de schaal van Teylingen dat wij een actieve rol (blijven) spelen in de regio. Denk daarbij aan de Greenport, Mobiliteit, Regionaal Toerisme, Regiomarketing en dergelijke.
We onderzoeken of er draagvlak is voor een regionale detailhandelsvisie.

stimuleren we werkgelegenheid

We houden goed in de gaten hoe de werkgelegenheid in de diverse sectoren zich ontwikkelt in onze gemeente en regio. We stimuleren initiatieven die de relatie verbeteren tussen onderwijs en arbeidsmarkt, zoals ook opgenomen in de regionale Economische Agenda
We sluiten intentieovereenkomsten met werkgevers om arbeidsplaatsen te creëren. Naast reguliere arbeidsplaatsen, gaat het ook om arbeidsplaatsen voor ouderen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We doen dit samen met overheden, ondernemers en onderwijs. We brengen hen samen om werkgelegenheid te stimuleren en initiëren.

ontwikkelen we voor alle centra een integrale visie

In deze centrumvisies maken we keuzes die recht doen aan een levendig centrum en de verschuiving van kopen naar beleven. We zijn trots op onze winkelcentra met regionale aantrekkingskracht. We zorgen daarom voor goede bereikbaarheid in combinatie met aantrekkelijkheid. Hiervoor kijken we naar verkeerscirculatie, parkeren, parkeernormen en openbaar vervoer. Ook onderzoeken we of, en hoe, een goed ruimtelijk ontwerp en balans in (woon)functies hieraan bijdragen. We starten snel met het opstellen van deze centrumvisie in samenspraak met ondernemers, inwoners en bezoekers. Doel is dat de winkelgebieden en pleinen ook op de lange termijn aantrekkelijk blijven.

stimuleren we een integrale benadering van de leefomgeving

Zo kunnen ondernemers bijvoorbeeld een rol spelen bij het bestrijden van eenzaamheid, door ontmoeten te bevorderen.

actualiseren we de detailhandelsvisie

Daarbij kijken we niet alleen naar economie en detailhandel, maar ook naar de verblijfssfeer.
We spelen actief in op maatschappelijke ontwikkelingen. In het kader van prettig wonen, verkeersveiligheid en duurzaamheid faciliteren we de ontwikkeling van centrale punten, pick up points, waar inwoners online bestelde producten kunnen ophalen. Zo beperken we het aantal verkeersbewegingen. Waar deze toch nodig/onvermijdbaar zijn, stimuleren we het gebruik van elektrisch vrachtvervoer.

bevorderen we jaarrond aandacht voor toerisme

Teylingen is niet alleen een oase voor toeristen. Het groen, de plassen en de bloemen maken onze gemeente ook een heerlijke plek om te wonen. We faciliteren het duurzame water- en dagtoerisme, de ontwikkeling van slecht weer voorzieningen en werken samen met de regio. We ontwikkelen onze openbaar vervoersvoorzieningen met voorzieningen voor toeristen. We promoten de toeristische mogelijkheden in Teylingen en de Duin- en Bollenstreek. We koesteren en ontwikkelen parels zoals de Ruïne van Teylingen en de Kagerplassen. We vinden de bedrijvigheid die toerisme met zich meebrengt belangrijk, maar bewaken dat de hoeveelheid past bij onze gemeente en regio. We houden aandacht voor de leefbaarheid.

zetten we ons in voor een goed ondernemersklimaat

We stimuleren innovatie en verminderen de regeldruk. We zorgen voor een goed, veilig en duurzaam vestigingsklimaat, zowel voor starters als voor ervaren ondernemers. We geven MKB-bedrijven en lokale/regionale aanbieders meer kansen bij gemeentelijke aanbestedingen.
We gaan door met het citymanagement en verbreden deze functie naar de hele gemeente. Het citymanagement werkt samen met vertegenwoordigers van bedrijventerreinen en ondernemersorganisaties een plan uit om de hoeveelheid bedrijfsafval te verkleinen en efficiënt en circulair te verwerken.
De vorm, inhoud en (co-)financiering van het citymanagement stellen we vooraf vast. We benoemen een medewerker uit de huidige organisatie als bedrijfscontactfunctionaris om de gemeente toegankelijker te maken voor ondernemers.

dragen we zorg voor een open en vitaal buitengebied

Het buitengebied is een groot en belangrijk onderwerp waarover we met de hele raad en alle betrokkenen willen spreken. We ondersteunen de werkzaamheden van GOM. We vinden de levensvatbaarheid van de bollen-, agrarische- en recreatieve sector belangrijk, net als mooi wonen in het groen. Kleinschalige woonvormen horen daarbij.

faciliteren we bedrijven die bijdragen aan een circulaire economie

We zetten de ontwikkeling van de circulaire economie met kracht voort. Dat doen we in samenwerking met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en ook binnen de eigen gemeente. Waar we kunnen ondersteunen we bedrijven die kunnen bijdragen op gebied van circulaire economie.

stimuleren we de bloei van bestaande bedrijventerreinen

We gaan uit van de kracht van bestaande bedrijventerreinen. We zien een permanent proces van herstructureren en het tot bloei komen van deze bedrijventerreinen. Op deze terreinen ondersteunen we duurzaamheidsmaatregelen van bedrijven en de vestiging van niet milieuvervuilende bedrijven. Uitgangspunt is: geen nieuwe bedrijventerreinen.

faciliteren we de (digitale) infrastructuur

Mobiliteit en connectiviteit is een belangrijke voorwaarde voor een goed vestigingsklimaat. We zetten ons in voor een goede ontsluiting van woonwijken en bedrijventerreinen en kijken hiernaar vanuit een regionale context.
Bij verdergaand digitaliseren blijven we rekening houden met personen die digitaal niet vaardig zijn en bieden we analoge ondersteuning. Oftewel: digitaal waar het kan, analoog waar het moet.
Snel internet zien we als een basisvoorziening die we willen faciliteren.