Modern bestuur, invloedrijke inwoners
Modern bestuur, invloedrijke inwoners

Modern bestuur, invloedrijke inwoners

Wij staan voor 

een daadkrachtig, actief en modern bestuur. Voor een betrokken gemeente die flexibel, deskundig en tijdig inspeelt op vragen van inwoners en ondernemers. Die aansluit bij trends en ontwikkelingen in de maatschappij. Of dat nu op het gebied van bestuur, beleid of de manier van communiceren is. Onze werkprocessen zijn of worden hierop ingericht.
Wij zien de vitaliteit van onze inwoners, bedrijven, verenigingen, en maatschappelijke organisaties. Personen en partijen vol ideeën, die hun leven en dromen vormgeven zoals zij dat willen. Daarom geven wij ruimte aan actieve betrokkenheid. We introduceren nieuwe manieren waarop inwoners invloed kunnen uitoefenen. Invloed op ons beleid, onze financiën of onze manier van werken.
Wij zijn er voor onze inwoners. Zij zijn immers onze klant. Daarom handelen we vanuit inwonersbelang en niet als eerste vanuit regels. We benaderen inwoners en ondernemers met een open houding. Daarbij staan persoonlijk contact en ontmoeting centraal, of we nu conventionele of innovatieve technologische middelen gebruiken.
De gemeente Teylingen blijft een zelfbewuste en sterke partner in de regio, die in contact en samenwerking met anderen ook op regionaal niveau successen wil boeken.

Daarom

klik op het onderwerp om naar de toelichting te scrollen

denken inwoners vóóraf mee over beleid

We zien inwoners als partners in het gezamenlijk streven naar wenselijke oplossingen. Juist daarom organiseren we in de komende raadsperiode pilots waarin inwoners samen met de gemeente oplossingen bedenken voor vraagstukken in hun woonomgeving. Denk bijvoorbeeld aan herinrichting van (wijk) straten, waar we in co-creatie die ruimte (her)ontwerpen. Ook willen we pilots op het vlak van (mede)beslissingsbevoegdheid, zoals bijvoorbeeld onderhoudsbudgetten voor groen in de wijk. Bij (mede)beslissingsbevoegdheid kan de gemeente niet zondermeer het besluit van een wijk naast zich neerleggen.
We behouden de Kindergemeenteraad en geven ruimte aan participatie door de jeugd in plannen en beleid van de gemeente. Ook betrekken we maatschappelijke organisaties, de Adviesraad Sociaal Domein en cliëntenraden bij de ontwikkeling van beleid.
We benutten met elkaar de kennis en kunde van de Teylingse samenleving. Dat doen we door persoonlijk contact met inwoners en ondernemers en met behulp van innovatieve instrumenten. Denk aan e-democratietools, platforms, apps, wijkmarkten en interactieve en participatieve (digitale) beleidsvorming. Achteraf geven we inwoners een inhoudelijke onderbouwing van gemaakte keuzes en terugkoppeling over het doorlopen participatietraject.

mag iedere inwoner ons uitdagen

Denken inwoners of ondernemers dat zij een gemeentelijke taak of investering slimmer, beter of goedkoper kunnen uitvoeren? Dan kunnen zij ons uitdagen met een eigen plan. De gemeente beoordeelt het plan en het college neemt een besluit of ze het initiatief omarmen. Zo ja, dan wordt dat bevestigd. Zo nee, dan heeft de indiener van het plan recht op een toelichting en onderbouwing van de afwijzing.

doen we ervaring op met een pilot burgerbegroting

De gemeentelijke begroting en financiële besluiten hebben direct invloed op de relatie tussen gemeente en inwoners. We doen ervaring op met hoe inwoners mee kunnen denken en onderhandelen over de inzet van een deel van de gemeentelijke gelden. Dat doen we met een pilot.

leggen we de nadruk op samen leven

Onze inwoners, bedrijven, verenigingen, en maatschappelijke organisaties hebben zelf een groot bindend en oplossend vermogen. Wij doen een beroep op deze burgerkracht. De gemeente denkt en helpt mee als mensen en partijen er zelf echt niet meer uit komen. Naast wijkregisseurs benoemen we vaste contactpersonen voor verenigingen en stichtingen om goede communicatie te bevorderen. Wij maken een omslag naar preventieve handhaving. Dat betekent éérst een gesprek door, voor, en samen met betrokken inwoners. Daarna, als het niet anders kan, gaan we handhaven.

realiseren we een duurzaam sluitende begroting

Uitgangspunten zijn:
  • Enerzijds lage lasten voor onze inwoners en bedrijven. Anderzijds kwalitatief goede dienstverlening en voorzieningen;
  • 100% kostendekkendheid in geval van heffingen, leges en tarieven;
  • De gemeentelijke woonlasten gaan jaarlijks omhoog met alleen de inflatiecorrectie.
Uitgangspunt is dat de woonlasten niet stijgen met meer dan de inflatiecorrectie. De woonlasten bestaan uit de OZB, afvalstoffenheffing, rioolrecht en precario. We zoeken een oplossing voor de afschaffing van de precario, met als randvoorwaarde dat de woonlasten niet stijgen.
Bij onvoorziene financiële tegenvallers in de komende jaren hanteren we de volgende uitgangspunten:
  1. We zorgen voor extra inkomsten (zonder dat dit ten laste komt van inwoners en bedrijven);
  2. We ruilen oud voor nieuw (oud beleid inruilen voor nieuw beleid);
  3. We verminderen kosten, zowel incidenteel als structureel;
  4. In incidentele, exceptionele en/of onvoorziene gevallen zetten we een deel van de vrije algemene reserve in.

zetten we financiële reserves ook in voor maatschappelijk rendement

We gaan eigen middelen zo inzetten dat we ook maatschappelijk rendement behalen en stimuleren. We doen dat zonder de hoogte van het financiële rendement voor de gemeente aan te tasten. Zo profiteert de samenleving maximaal van de gemeentelijke reserves. Binnen een jaar hebben we kaders opgesteld voor het benutten van de reserves voor maatschappelijke doelen.

zijn we verbinder in de regio

We zitten actief aan tafel bij de betrokken (regionale) besturen en bij de provincie Zuid-Holland. We nemen het initiatief om bovengemeentelijke zaken op te pakken. We volgen actief de Randstedelijke ontwikkelingen en beleidsvorming in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

doen we een (bestuurlijke) omgevingsanalyse

De bij de ambtelijke fusie omschreven doelstellingen van HLTsamen worden in 2019 geëvalueerd. Op dat moment beoordelen we of de bestuurlijk vastgestelde doelen behaald zijn of dat het nodig is om bij te sturen.
Daarnaast voeren we een brede omgevingsanalyse uit die inzicht geeft in onze bestuurskracht. Is die geschikt voor huidige taken en toekomstige ontwikkelingen? Uitgangspunt is de meerwaarde voor inwoners en ondernemers. Deze analyse is gelijktijdig afgerond met de evaluatie van de HLT- organisatie (voorjaar 2019).

vertonen we daadkracht en verkorten de doorlooptijden

We richten de dienstverlening voor onze ondernemers en inwoners in op daadkracht en korte doorlooptijden. We werken met toetsing vooraf in plaats van met toetsing achteraf, waarbij we voor veel voorkomende diensten sneltoetscriteria hanteren. De dienstverlening en de (vorm van) informatievoorziening sluiten aan bij de wens van de klant en de ontwikkeling naar een informatiesamenleving.

maken we de omslag naar een digitale overheid

Wij zien hoe de informatiesamenleving onze wereld ongekend snel verandert. We zijn een gemeente die klaar is voor de toekomst. We gaan het debat aan met onze inwoners en het bestuur om vanuit publieke waarden het nut en de grenzen van digitalisering te bepalen. Digitalisering, innovatie en het analyseren en toepassen van (open) data biedt kansen voor de gemeente en onze inwoners. We grijpen die kansen binnen de grenzen van de hiervoor genoemde publieke waarden.