Begroting in één oogopslag

Samen maken we de toekomst!

Het college heeft de begroting 2019-2022 gepresenteerd. Het is de eerste begroting van het nieuwe college. Een document dat inzicht geeft in onze verwachte inkomsten en geplande uitgaven. In de projecten en taken die we de komende jaren willen uitvoeren en de kosten die dat met zich meebrengt. Ook laten we zien hoe we van plan zijn dat te financieren.
 

Het collegeprogramma als basis

Deze programmabegroting is gebaseerd op het collegewerkprogramma. Ook projecten die al liepen en taken die de gemeente altijd uitvoert, zijn vanzelfsprekend opgenomen in de begroting.

In het collegeprogramma is uitgewerkt hoe burgemeester en wethouders de komende vier jaar aan het werk gaan met de ambities van de gemeenteraad. Deze ambities zijn vastgelegd in het raadsprogramma Vitaal Teylingen 2018-2022, dat na de verkiezingen is opgesteld. Inwoners en ondernemers hebben hiervoor input geleverd.

De ruggengraat van het collegeprogramma is:
 • eigen kracht en verantwoordelijkheid van inwoners voorop en een vangnet voor wie dat nodig heeft
 • kijken hoe iets wél kan
 • we gaan eerst uit van de menselijke maat en dan pas van de regeltjes
 • in alles duurzaam denken en doen
 • invloed van inwoners als uitgangspunt
 • meten is weten

Lees door onder de infographic

 

Liever direct de gehele begroting bekijken?

De gehele begroting kunt u downloaden als pdf.

Bekijk PDF 

Sluitende begroting

We zijn erin geslaagd om een sluitende begroting neer te leggen, hoewel we te maken hadden met een lagere bijdrage van het Rijk ten opzichte van de maartcirculaire. Bij de verschijning van de meicirculaire was al duidelijk dat het financiële beeld hierdoor minder positief zou zijn dan de afgelopen jaren.
Ondertussen willen we natuurlijk ook graag onze ambities uit het raads- en collegeprogramma een plek geven in de begroting. Daarin staan tal van plannen op het gebied van duurzaamheid, participatie, economie, gebiedsontwikkeling, veiligheid en het sociaal domein.

Om dat mogelijk te maken, hebben we heel kritisch gekeken waar mogelijkheden waren om te bezuinigen en hoe we de investeringen realistischer konden inplannen. Ook hebben we besloten om sommige plannen uit het raadsprogramma in fases uit te voeren: op het moment dat er meer financiële ruimte is, willen we de activiteiten weer intensiveren. In dit verband mag ook niet onvermeld blijven dat de ultimo 2018 voor Teylingen gerealiseerde besparingen (€ 450.000) binnen de HLT begroting een gunstig effect hebben op de financiële positie van de gemeente Teylingen.

We zijn content dat we er ondanks de krappe uitgangspositie toch in zijn geslaagd om financiering te vinden voor onze ambities. Het resultaat is een goed doortimmerde begroting waar we als college achter kunnen staan. Hieronder gaan we per programmaonderdeel in op de hoofdlijnen.
  

Programma-indeling

We kiezen ervoor om de uitdagingen die voor ons liggen zoveel mogelijk integraal aan te pakken. Bij de inrichting van de programmabegroting zijn we gekomen tot de volgende indeling:
 1. Energiek en sociaal Teylingen
 2. Prettig wonen voor iedereen
 3. Ondernemend en bruisend Teylingen
 4. Duurzaam denken en doen
 5. Modern bestuur, invloedrijke burgers


 
Energiek en sociaal Teylingen
 

Energiek en sociaal Teylingen

Het college staat voor een sociaal, klantgericht en rechtvaardig beleid waarbij mensen centraal staan en niet de regels. Het uitgangspunt is: ‘iedereen doet mee’. In eerst instantie heeft iedereen een eigen verantwoordelijkheid. Maar als iemands zelfredzaamheid tekort schiet, biedt de gemeente een helpende hand.

Een speerpunt van het college is preventie. Zorg en welzijn worden beter toegankelijk wanneer alle disciplines vanaf het begin samenwerken. Wanneer zij moeilijke situaties bijtijds signaleren, kunnen grotere problemen soms worden voorkomen.

We werken verder aan de transformatie in het sociaal domein via de Sociale Teams en de Jeugd- en Gezinsteams. Ook geven we een extra impuls aan mantel- en respijtzorg. We maken geld vrij voor innovatieve projecten in de zorg. We streven ernaar om meer mensen met een beperking aan de slag te helpen, waarbij we als gemeente zelf het voorbeeld geven.

We hebben aandacht voor toerisme en cultuur, waarbij we de Ruïne van Teylingen zien als een pareltje van ons aanbod.


 
Prettig wonen voor iedereen

Prettig wonen voor iedereen

Wij staan voor een schone en veilige, groene en duurzame leefomgeving. Een omgeving met bruisende dorpen en gezellige winkelcentra. Een plek voor iedereen, waar je prettig kunt wonen, werken, winkelen, uitgaan en ontspannen. Voor ouderen en jongeren, voor ondernemers en kwetsbaren, voor gezinnen en alleenstaanden.

We sluiten aan bij de woonbehoefte van inwoners en hechten belang aan leefbare en levendige wijken en een goede bereikbaarheid.

We stellen een centrumvisie vast voor de drie dorpen en maken een omgevingsvisie voor de gemeente Teylingen. Ook willen we de woonvisie aanpassen, waarbij we kijken op welke manier we Teylingers voorrang kunnen geven bij woningtoewijzing. We focussen op de bouw van betaalbare woningen voor onze woningzoekenden (koop, huur en sociale huur). Ook gaan we ruimte zoeken voor de ontwikkeling van onconventionele woningconcepten.

De nadruk ligt op duurzaam en energieneutraal bouwen en we hebben aandacht voor groen en recreatieve voorzieningen in de wijk. We versterken de biodiversiteit door natuurlijke oevers en een aangepast bermen- en maaibeleid.

Het thema veiligheid krijgt een steeds prominentere rol op de gemeentelijke agenda. Of het nu gaat om de gemeentelijke rol bij bestrijding van de georganiseerde misdaad, de veiligheid op straat, in de winkelgebieden of in de directe woonomgeving: in toenemende mate wordt inzet gevraagd. Veiligheidsbeleid maken we samen met raadsleden, inwoners, ondernemers en professionals.


 
Ondernemend en bruisend Teylingen
 

Ondernemend en bruisend Teylingen

Een vitale economie in een vitale streek, dat is wat het college voor ogen heeft. Een aantrekkelijke keuze voor ondernemers om een bedrijf te starten of uit te bouwen. Ruimte voor ondernemerschap staat voor ons college voorop. De samenleving en ondernemers hebben ruimte nodig om te ondernemen en kansen te benutten.

Wij zien onze rol vooral in het creëren van goede randvoorwaarden om te ondernemen en duurzame ontwikkelingen te faciliteren. Dit houdt niet op bij onze gemeentegrenzen. Wij zetten dan ook vol in op samenwerking in de regio met de Economic Board Duin- en Bollenstreek. Een samenwerking met en door ondernemers, waarbij gemeenten projecten faciliteren en partner zijn.

Goede randvoorwaarden creëren we met stevige centrumvisies, met het leggen van relaties tussen onderwijs en arbeidsmarkt, aandacht voor de fysieke en digitale infrastructuur en stimuleren van duurzaam handelen en innovatie. We sluiten intentieovereenkomsten met werkgevers af om arbeidsplaatsen te creëren. Tot slot gaan wij zorgen voor één aanspreekpunt waar ondernemers met al hun vragen terecht kunnen.


 
Duurzaam denken en doen

Duurzaam denken en doen

Bij alle plannen en projecten denken we na over duurzaamheid. Denk aan duurzaam wonen, maar bijvoorbeeld ook aan duurzaam werk voor mensen met een beperking. Het gaat over het respectvol en verantwoord omgaan met mensen, grondstoffen, energie en geld.

Het college wil graag het goede voorbeeld geven. We maken ons eigen vastgoed gasloos en energieneutraal en verduurzamen ons wagenpark. Met de oprichting van de duurzaamheidsmaatschappij ondersteunt het college duurzame ontwikkelingen in de gemeente die ondernemers en inwoners zelf aandragen.

Onze ambitie is om in 2030 volledig duurzaam te zijn als gemeentelijke organisatie en met onze gemeentelijke eigendommen. We streven naar een duurzame manier van denken, werken en leven. Wij gaan uit van de kracht van onze inwoners, ondernemers en instellingen om ideeën en plannen te bedenken die bijdragen aan de duurzaamheid van onze samenleving.

We stimuleren en faciliteren bedrijven en inwoners die zich hiervoor inzetten. Naast de waarde voor het milieu en samenleving leiden deze initiatieven in het gunstigste geval tot economische impulsen.

We voeren het regionaal energieakkoord uit en streven ernaar in 2020 minimaal 100.000 zonnepanelen op bedrijfsdaken in onze gemeente te hebben. Ook breiden we de laadpaalinfrastructuur voor elektrische auto’s uit. We voeren een klimaatstresstest uit en nemen maatregelen op de terreinen waar dat nodig is.

Bij de afvalinzameling richten we ons op minimaal 75% afvalscheiding in 2020 en maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar.


 
Modern bestuur, invloedrijke inwoners

Modern bestuur, invloedrijke inwoners

Het college wil zijn ambities graag verder uitdenken en uitvoeren met inwoners, ondernemers en instellingen. Niet altijd meer eerst een plan maken, maar vooraf horen wat de omgeving denkt dat nodig is. Participatie is uitgangspunt bij beleidsvorming.
Ook daagt het college de samenleving uit om met initiatieven te komen en samen te kijken hoe die bijdragen aan de ambities van het gemeentebestuur: prettig wonen, duurzaam denken en doen en een energiek, sociaal, bruisend en ondernemend Teylingen. Om participatie te laten slagen, zijn duidelijke afspraken essentieel. Daarom gaat het college graag met de gemeenteraad in gesprek over kaders.

Wat het college betreft, mag de gemeente vaker maatwerkoplossingen leveren om inwoners en bedrijven tegemoet te komen. Zo nodig mogen de randen van wettelijke en beleidsmatige kaders worden opgezocht. Uitgangspunt moet worden: hoe maken we iets mogelijk? Eerst de mens, dan pas de regeltjes, vinden burgemeester en wethouders. Ze vragen de gemeenteraad om hen op dat terrein ruimte te geven.

We versterken de inzet op communicatie en bieden moderne vormen van dienstverlening, zoals op digitale wijze – waarbij niet-digitaal ook mogelijk blijft. We willen datagestuurd werken, maar voeren daarbij wel een maatschappelijke discussie over de grenzen daarvan: willen we ook alles doen wat kan?

De stijging van de woonlasten blijft beperkt tot de inflatiecorrectie. We zetten financiële reserves in voor maatschappelijk rendement en voeren een omgevingsanalyse uit die inzicht geeft in onze bestuurskracht.

 

Tot slot

In deze Begroting in één oogopslag hebt u kennis kunnen nemen van onze plannen in hoofdlijnen en de financiële onderbouwing ervan. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar de uitgebreide uitwerking in vijf programma’s, die u verderop in dit document vindt. Tijdens de vergadering van 8 november neemt de gemeenteraad een besluit over de begroting.

Hoewel een begroting anders doet vermoeden staan niet de cijfers maar de inhoud centraal.
In onze ogen draait het altijd om het volgende: de gemeente waar wij wonen en werken nóg mooier, veiliger en duurzamer te maken. Bij al onze plannen is het onze ambitie dit samen met onze inwoners, ondernemers en instellingen te bereiken. Samen maken we de toekomst!

 

Bekijk de volledige begroting

De gehele begroting kunt u downloaden als pdf.

Bekijk PDF