Begroting: waar wordt het geld aan besteed

Samen maken we de toekomst!

Het college heeft de begroting 2021-2024 gepresenteerd. De begroting geeft inzicht in onze verwachte inkomsten en geplande uitgaven. In de projecten en taken die we het komend jaar en de jaren daarna gaan uitvoeren en de kosten die dat met zich meebrengt.
 

Het collegeprogramma als basis

De programmabegroting 2021-2024 sluit aan de begroting van het afgelopen jaar en geeft uitvoering aan het collegewerkprogramma. Ook de taken die de gemeente altijd uitvoert, zijn natuurlijk ook opgenomen in de begroting.

In het collegeprogramma is uitgewerkt hoe burgemeester en wethouders in de periode van 2018 – 2022 werken aan de ambities van de gemeenteraad. Die ambities staan in het raadsprogramma Vitaal Teylingen 2018-2022, dat na de verkiezingen in 2018 is opgesteld. Ook inwoners en ondernemers van Teylingen hebben hieraan meegewerkt.

Het collegeprogramma gaat uit van:
 • eigen kracht en verantwoordelijkheid van inwoners voorop en een vangnet voor wie dat nodig heeft
 • kijken hoe iets wél kan
 • we gaan eerst uit van de menselijke maat en dan pas van de regeltjes
 • in alles duurzaam denken en doen
 • invloed van inwoners als uitgangspunt
 • meten is weten


Bekijk begroting 2021-2024


Bekijk interactieve begrotingswebsite


Bekijk begroting 2020-2023

De gehele begroting kunt u downloaden als pdf.

Bekijk PDF

Bekijk interactieve begrotingswebsite

 

Bekijk begroting 2019-2022

De gehele begroting kunt u downloaden als pdf.

Bekijk PDFLees door onder de infographic

Sluitende begroting

Uitganspunt van burgemeester en wethouders is een sluitende begroting op te stellen voor de komende vier jaar. De bijdrage van het Rijk aan Teylingen is voor komend jaar veel lager dan afgelopen jaar en de kosten zijn omhoog gegaan. We willen de kosten voor de inwoners en bedrijven in de gemeente niet laten stijgen. Daardoor heeft het moeite gekost om de begroting sluitend te krijgen. Het is gelukt door:
 1. Zorgen voor meer inkomsten;
 2. Oude plannen te vervangen door nieuwe plannen die minder geld kosten;
 3. Activiteiten en projecten goedkoper uit te voeren;
 4. Sommige kosten te betalen uit de algemene reserve (het vermogen) van de gemeente.
Op deze manier komen de kosten voor 2020 ruim € 1,2 miljoen lager uit. Het bezuinigde bedrag loopt tot 2023 op naar € 1,8 miljoen. In 2018 hebben we de kosten van de gemeentelijke organisatie al met € 450.000 verlaagd. Deze bezuiniging loopt ook door tot 2023.

ontwikkeling-saldo

 

Programma-indeling

We kiezen ervoor om de uitdagingen die voor ons liggen zoveel mogelijk integraal aan te pakken. Bij de inrichting van de programmabegroting zijn we gekomen tot de volgende indeling:
 1. Prettig wonen voor iedereen
 2. Energiek en sociaal Teylingen
 3. Ondernemend en bruisend Teylingen
 4. Duurzaam denken en doen
 5. Modern bestuur, invloedrijke burgers


 
Prettig wonen voor iedereen

Prettig wonen voor iedereen

Wij staan voor een schone en veilige, groene en duurzame leefomgeving. Een omgeving met bruisende dorpen en gezellige winkelcentra. Een plek voor iedereen, waar je prettig kunt wonen, werken, winkelen, uitgaan en ontspannen. Voor ouderen en jongeren, voor ondernemers en kwetsbaren, voor gezinnen en alleenstaanden.

We sluiten aan bij de woonbehoefte van inwoners en hechten belang aan leefbare en levendige wijken en een goede bereikbaarheid.

We stellen een centrumvisie vast voor de drie dorpen en maken een omgevingsvisie voor de gemeente Teylingen. Ook willen we de woonvisie aanpassen, waarbij we kijken op welke manier we Teylingers voorrang kunnen geven bij woningtoewijzing. We focussen op de bouw van betaalbare woningen voor onze woningzoekenden (koop, huur en sociale huur). Ook gaan we ruimte zoeken voor de ontwikkeling van onconventionele woningconcepten.

De nadruk ligt op duurzaam en energieneutraal bouwen en we hebben aandacht voor groen en recreatieve voorzieningen in de wijk. We versterken de biodiversiteit door natuurlijke oevers en een aangepast bermen- en maaibeleid.

Het thema veiligheid krijgt een steeds prominentere rol op de gemeentelijke agenda. Of het nu gaat om de gemeentelijke rol bij bestrijding van de georganiseerde misdaad, de veiligheid op straat, in de winkelgebieden of in de directe woonomgeving: in toenemende mate wordt inzet gevraagd. Veiligheidsbeleid maken we samen met raadsleden, inwoners, ondernemers en professionals. 
Energiek en sociaal Teylingen
 

Energiek en sociaal Teylingen

Het college staat voor een sociaal, klantgericht en rechtvaardig beleid waarbij mensen centraal staan en niet de regels. Het uitgangspunt is: ‘iedereen doet mee’. In eerst instantie heeft iedereen een eigen verantwoordelijkheid. Maar als iemands zelfredzaamheid tekort schiet, biedt de gemeente een helpende hand.

Een speerpunt van het college is preventie. Zorg en welzijn worden beter toegankelijk wanneer alle disciplines vanaf het begin samenwerken. Wanneer zij moeilijke situaties bijtijds signaleren, kunnen grotere problemen soms worden voorkomen.

We werken verder aan de transformatie in het sociaal domein via de Sociale Teams en de Jeugd- en Gezinsteams. Ook geven we een extra impuls aan mantel- en respijtzorg. We maken geld vrij voor innovatieve projecten in de zorg. We streven ernaar om meer mensen met een beperking aan de slag te helpen, waarbij we als gemeente zelf het voorbeeld geven.

We hebben aandacht voor toerisme en cultuur, waarbij we de Ruïne van Teylingen zien als een pareltje van ons aanbod. 
Ondernemend en bruisend Teylingen
 

Ondernemend en bruisend Teylingen

Een vitale economie in een vitale streek, dat is wat het college voor ogen heeft. Een aantrekkelijke keuze voor ondernemers om een bedrijf te starten of uit te bouwen. Ruimte voor ondernemerschap staat voor ons college voorop. De samenleving en ondernemers hebben ruimte nodig om te ondernemen en kansen te benutten.

Wij zien onze rol vooral in het creëren van goede randvoorwaarden om te ondernemen en duurzame ontwikkelingen te faciliteren. Dit houdt niet op bij onze gemeentegrenzen. Wij zetten dan ook vol in op samenwerking in de regio met de Economic Board Duin- en Bollenstreek. Een samenwerking met en door ondernemers, waarbij gemeenten projecten faciliteren en partner zijn.

Goede randvoorwaarden creëren we met stevige centrumvisies, met het leggen van relaties tussen onderwijs en arbeidsmarkt, aandacht voor de fysieke en digitale infrastructuur en stimuleren van duurzaam handelen en innovatie. We sluiten intentieovereenkomsten met werkgevers af om arbeidsplaatsen te creëren. Tot slot gaan wij zorgen voor één aanspreekpunt waar ondernemers met al hun vragen terecht kunnen.


 
Duurzaam denken en doen

Duurzaam denken en doen

Bij alle plannen en projecten denken we na over duurzaamheid. Denk aan duurzaam wonen, maar bijvoorbeeld ook aan duurzaam werk voor mensen met een beperking. Het gaat over het respectvol en verantwoord omgaan met mensen, grondstoffen, energie en geld.

Het college wil graag het goede voorbeeld geven. We maken ons eigen vastgoed gasloos en energieneutraal en verduurzamen ons wagenpark. Met de oprichting van de duurzaamheidsmaatschappij ondersteunt het college duurzame ontwikkelingen in de gemeente die ondernemers en inwoners zelf aandragen.

Onze ambitie is om in 2030 volledig duurzaam te zijn als gemeentelijke organisatie en met onze gemeentelijke eigendommen. We streven naar een duurzame manier van denken, werken en leven. Wij gaan uit van de kracht van onze inwoners, ondernemers en instellingen om ideeën en plannen te bedenken die bijdragen aan de duurzaamheid van onze samenleving.

We stimuleren en faciliteren bedrijven en inwoners die zich hiervoor inzetten. Naast de waarde voor het milieu en samenleving leiden deze initiatieven in het gunstigste geval tot economische impulsen.

We voeren het regionaal energieakkoord uit en streven ernaar in 2020 minimaal 100.000 zonnepanelen op bedrijfsdaken in onze gemeente te hebben. Ook breiden we de laadpaalinfrastructuur voor elektrische auto’s uit. We voeren een klimaatstresstest uit en nemen maatregelen op de terreinen waar dat nodig is.

Bij de afvalinzameling richten we ons op minimaal 75% afvalscheiding in 2020 en maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar.


 
Modern bestuur, invloedrijke inwoners

Modern bestuur, invloedrijke inwoners

Het college wil zijn ambities graag verder uitdenken en uitvoeren met inwoners, ondernemers en instellingen. Niet altijd meer eerst een plan maken, maar vooraf horen wat de omgeving denkt dat nodig is. Participatie is uitgangspunt bij beleidsvorming.
Ook daagt het college de samenleving uit om met initiatieven te komen en samen te kijken hoe die bijdragen aan de ambities van het gemeentebestuur: prettig wonen, duurzaam denken en doen en een energiek, sociaal, bruisend en ondernemend Teylingen. Om participatie te laten slagen, zijn duidelijke afspraken essentieel. Daarom gaat het college graag met de gemeenteraad in gesprek over kaders.

Wat het college betreft, mag de gemeente vaker maatwerkoplossingen leveren om inwoners en bedrijven tegemoet te komen. Zo nodig mogen de randen van wettelijke en beleidsmatige kaders worden opgezocht. Uitgangspunt moet worden: hoe maken we iets mogelijk? Eerst de mens, dan pas de regeltjes, vinden burgemeester en wethouders. Ze vragen de gemeenteraad om hen op dat terrein ruimte te geven.

We versterken de inzet op communicatie en bieden moderne vormen van dienstverlening, zoals op digitale wijze – waarbij niet-digitaal ook mogelijk blijft. We willen datagestuurd werken, maar voeren daarbij wel een maatschappelijke discussie over de grenzen daarvan: willen we ook alles doen wat kan?

De stijging van de woonlasten blijft beperkt tot de inflatiecorrectie. We zetten financiële reserves in voor maatschappelijk rendement en voeren een omgevingsanalyse uit die inzicht geeft in onze bestuurskracht.

 

Tot slot

In deze Begroting in één oogopslag hebt u kennis kunnen nemen van onze plannen in hoofdlijnen en de financiële onderbouwing ervan. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar de uitgebreide uitwerking in vijf programma’s, die u verderop in dit document vindt. Tijdens de vergadering van 8 november neemt de gemeenteraad een besluit over de begroting.

Hoewel een begroting anders doet vermoeden staan niet de cijfers maar de inhoud centraal.
In onze ogen draait het altijd om het volgende: de gemeente waar wij wonen en werken nóg mooier, veiliger en duurzamer te maken. Bij al onze plannen is het onze ambitie dit samen met onze inwoners, ondernemers en instellingen te bereiken. Samen maken we de toekomst!

 

Bekijk de volledige begroting

De gehele begroting kunt u downloaden als pdf.

Bekijk PDF